Rekommenderad startdos för ENTRESTO är 49 mg/51mg två gånger dagligen, utom i de olika situationer som beskrivs nedan. Dosen bör fördubblas varannan till var fjärde vecka till måldosen 97mg/103mg två gånger dagligen, beroende på hur patienten tolererar behandlingen.

  • Om patienten har tolerabilitetsproblem (systoliskt blodtryck SBP ≤95 mmHg, symtomatisk hypotension, hyperkalemi, njurdysfunktion), rekommenderas förändring av den samtidiga läkemedelsbehandlingen, tillfällig nedtitrering eller utsättning av Entresto.1

  • Erfarenheterna med behandling av patienter som inte redan tar en ACE-hämmare eller ARB eller tar låga doser av dessa läkemedel är begränsade, varför en startdos på 24 mg/26 mg två gånger dagligen och långsam dostitrering (en fördubbling var tredje till fjärde vecka) rekommenderas när Entresto används till dessa patienter.1

  • Behandlingen ska inte påbörjas hos patienter med serumkalium >5,4 mmol/l eller med SBP <100 mmHg. En startdos på 24 mg/26 mg två gånger dagligen bör övervägas för patienter med SBP ≥100 till110 mmHg.1

  • En startdos på 24 mg/26 mg två gånger dagligen bör övervägas hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (eGFR 30–60 ml/min/1,73 m2). Eftersom det finns mycket begränsad klinisk erfarenhet vad gäller patienter med allvarlig njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min/1,73 m2) bör Entresto användas med försiktighet och en startdos om 24 mg/26 mg två gånger dagligen rekommenderas. Det finns ingen erfarenhet från patienter med terminal njursjukdom och användning av ENTRESTO rekommenderas inte.1

 

Läs mer om ENTRESTO:s effekt →

 

Referenser
  1. ENTRESTO produktresumé, fass.se

 

0
Betygsätt sidan
SE2006151295 (15 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request