Artiklar och studier

Här kan du fördjupa dig i den senaste informationen om ENTRESTO. Ta del av behandlingsriktlinjer och sammanfattningar av utvalda studier.

 

PARADIGM-HF1

I den stora randomiserade studien PARADIGM-HF jämfördes sakubitril/valsartan och enalapril hos 8 399 patienter med kronisk hjärtsvikt – klass II–IV enligt New York Heart Association – och sänkt ejektionsfraktion. De primära resultaten av PARADIGM-HF visade att behandling med sakubitril/valsartan minskade risken för kardiovaskulär död och sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt samt bromsade den kliniska progressionen hos överlevande hjärtsviktspatienter i större utsträckning än enalapril.

PIONEER-HF2

I PIONEER-HF-studien jämfördes sakubitril/valsartan med enalapril hos 881 patienter med hjärtsvikt och sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) som hospitaliserats på grund av akut dekompenserad hjärtsvikt i USA. Huvudresultatet från PIONEER-HF-studien visade att inledning med sakubitril/valsartan ledde till större sänkning av nivån av NT-proBNP (natriuretiska peptider av pro-B-typ med N-terminal) inom 8 veckor från baseline jämfört med patienter som behandlades med enalapril.

PROVE-HF3

I PROVE-HF undersöktes hjärtremodellering genom hjärtvolym och hjärtfunktion hos 794 patienter med kronisk HFrEF som behandlades med sakubitril/valsartan. En korrelation mellan sänkt nivå av natriuretiska peptider typ  NTpro-BNP och förbättrade markörer för hjärtvolym och -funktion efter 12 månader tyder på att inbromsad eller reversibel hjärtremodellering kan ligga till grund för effekterna av sakubitril/valsartan hos HFrEF-patienter.

TRANSITION4

Målet med TRANSITION-studie var att utvärdera tolerabiliteten och att utvärderdera den ideala tidpunkten för att initiera behandling med sakubitril/valsartan hos patienter som stabiliserats efter akut dekompenserad hjärtsvikt. Resultaten stödjer att tolerabiliteten är likvärdig oberoende om sakubitril/valsartan initieras innan eller efter utskrivning i dessa patienter.

Subgruppsanalys PARADIGM-HF: Systoliskt blodtryck5

Sakubitril/valsartan minskar kardiovaskulär död och sjukhusinläggning för hjärtsvikt enalapril för patienter med kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF) oavsett systoliskt blodtryck.

Subgruppsanalys PARADIGM-HF: Nedsatt njurfunktion6

Behandling med sakubitril/valsartan hade, jämfört med enalapril, gynnsamma effekter på kardiovaskulära och njurrelaterade händelser hos patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsfraktion (HFrEF), oavsett kronisk njursjukdomsstatus (CKD).

Subgruppsanalys PARADIGM-HF: Dödsorsaker7

Hjärtsviktspatienter (HFrEF) som behandlades med sakubitril/valsartan löpte betydligt lägre risk att drabbas av plötslig hjärtdöd eller dödsfall från förvärrad hjärtsvikt jämfört med patienter som behandlades med enalapril.

Subgruppsanalys PARADIGM-HF: Återinläggning inom 30 dagar8

Patienter med kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion som behandlades med sakubitril/valsartan blev mer sällan återinlagda inom 30 dagar jämfört med patienter som behandlades med enalapril.

Subgruppsanalys PARADIGM-HF: Patienter som inte nådde måldos9

Den relativa effektfördelen för sakubitril/valsartan  jämfört med enalapril kvarstår vid lägre doser men den absoluta risken för nya händelser ökar.

Subgruppsanalys PIONEER-HF: Tidigare HF diagnos & RAAS-blockad10

Oavsett tidigare förekomst av hjärtsvikt och oavsett behandlingsstatus leder sakubitril/valsartan till signifikant större sänkning av NT-proBNP-nivåerna och numerärt färre kliniska utfall* jämfört med enalapril hos patienter som läggs in för akut dekompenserad hjärtsvikt. * Kliniska utfall i form av kardiovaskulär död eller återinskrivning på grund av hjärtsvikt. Skillnaderna var inte signifikanta för någon undergrupp.

Subgruppsanalys PROVE-HF: Behov av ICD11

Efter ett års behandling med sakubitril/valsartan hade EF förbättrats till >35 % hos nästan 2 av 3 patienter med hjärtsvikt och sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) som var aktuella för ICD-implantat vid baseline.

Observationsstudie: Initiering och adherens till sak/val hos hospitaliserade patienter12

Även om kliniska riktlinjer rekommenderar läkemedelsoptimering vid utskrivningen av patienter som lagts in för hjärtsvikt med sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) skrivs över 90 % av patienterna ut utan sakubitril/valsartan och det är osannolikt att det ges under uppföljningen.

Obervationsstudie: sjukhusinläggning i RAASi-naiva HFrEF patienter13

Syftet med observationsstudien från Houchen et al. var att jämföra utfall av ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) mot ACEi eller ARB hos RAASi-naiva patienter med hjärtsvikt och nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF). Studien visade att färre patienter med HFrEF initierade på sakubitril/valsartan blev återinlagda jämfört med patienter initierade på ACEi/ARB.

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Nordic CardioCast – allt om hjärtat för ögat och örat

Botanisera bland ny kunskap, erfarenheter och inspirerande samtal – när och hur det passar dig.Ta del av frågeställningarna

 

 

 

Referenser

 1. McMurray JJ et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med. 2014,371:993-1004

 2. Velazquez EJ, et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2019;380:539-48

 3. Januzzi JL et al. Association of Change in N_Terminal Pro–B_Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 2019;322:1085-95

 4. Wachter R et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. Eur J of heart failure (2019), 21, 998-1007

 5. Böhm M et al. Systolic blood pressure, cardiovascular outcomes and efficacy and safety of sacubitril/valsartan (LCZ696) in patients with chronic heart failure and reduced ejection fraction: results from PARADIGM-HF. Eur Heart J 2017;38(15):1132-1143

 6. Damman K et al. Renal Effects and Associated Outcomes During Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Heart Failure. JACC Heart Fail. 2018;6(6):489-498.

 7. Desai AS et al. Effect of the angiotensin-receptor-neprilysin inhibitor LCZ696 compared with enalapril on mode of death in heart failure patients. Eur Heart J. 2015 Aug 7;36(30):1990-7.

 8. Desai AS et al. Influence of Sacubitril/Valsartan (LCZ696) on 30-Day Readmission After Heart Failure Hospitalization. J Am Coll Cardiol. 2016 Jul 19;68(3):241-248

 9. Vardeny O et al. Efficacy of sacubitril/valsartan vs. enalapril at lower than target doses in heart failure with reduced ejection fraction: the PARADIGM-HF trial. Eur J Heart Fail. 2016 Oct;18(10):1228-1234.

 10. Ambrosy AP et al. Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibition Based on History of Heart Failure and Use of Renin-Angiotensin System Antagonists. J Am Coll Cardiol. 2020 Sep 1;76(9):1034-1048.

 11. Felker GM et al. Implantable Cardioverter-Defibrillator Eligibility After Initiation of Sacubitril/Valsartan in Chronic Heart Failure: Insights From PROVE-HF. Circulation. 2021 Jul 13;144(2):180-182.

 12. Carnicelli AP et al. Sacubitril/Valsartan Initiation and Postdischarge Adherence Among Patients Hospitalized for Heart Failure. J Card Fail. 2021;27(8):826-836.

 13. Houchen E et al. Hospitalization Rates in Patients with Heart Failure and Reduced Ejection Fraction Initiating Sacubitril/Valsartan or Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors/Angiotensin Receptor Blockers: A Retrospective Cohort Study. Cardiol Ther. 2022;11(1):113-127

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F, EF) Läkemedelsförmån: Filmdragerade tabletter ingår i förmånen med begränsning till behandling av Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. ATC kod C09DX04. Beredningsformer: Filmdragerade tabletter och granulat i kapslar avsedda att öppnas. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: 1) Hjärtsvikt hos vuxna: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 2) Pediatrisk hjärtsvikt: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar i åldern ett år eller äldre med systolisk vänsterkammardysfunktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Kraftigt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg eller ≥5:e percentilen SBP för den pediatriska patientens ålder. Hyperkalemi. Angioödem. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-12-04. Novartis Sverige AB, Telefon 08-7323200, www.novartis.se.

SE2310190258 (19 oktober 2023)