PARADIGM-HF, subanalys: Sakubitril/valsartan minskar risken för plötslig hjärtdöd

Hjärtsviktspatienter (HFrEF) som behandlades med sakubitril/valsartan löpte betydligt lägre risk att drabbas av plötslig hjärtdöd eller dödsfall från förvärrad hjärtsvikt jämfört med patienter som behandlades med enalapril.1

 

Resultatet från PARADIGM-HF-studien visar redan att behandling med sakubitril/valsartan sänker risken för kardiovaskulär död och total död oavsett orsak, jämfört med enalapril.2 För att få ytterligare förståelse av hur de bakomliggande dödsorsakerna ändrar skillnaden i dödlighet för patienter som behandlas med sakubitril/valsartan och enalapril undersöktes dödsorsaken närmare.1  

I PARADIGM-HF-studien berodde 4 dödsfall av 5 (80,9 %) på kardiovaskulär död. Behandling med sakubitril/valsartan minskade risken för kardiovaskulär död med 20 % jämfört med enalapril, motsvarande en riskkvot (HR) på 0,80 (95 % konfidensintervall 0,72–0,89, p < 0,001).1

Av alla kardiovaskulära dödsfall  kategoriserades de flesta som plötsliga (44,8 %) eller kopplades till hjärtsviktsförsämring (26,5 %). Både plötslig död och död på grund av hjärtsviktsförsämring var lägre vid behandling med sakubitril/valsartan jämfört med enalapril. Denna skillnad till fördel för sakubitril/valsartan återspeglades i HR på 0,80 (95 % konfidensintervall 0,68–0,94, p = 0,008) för plötslig död i hjärt-/kärlsjukdom och 0,79 (95 % konfidensintervall 0,64–0,98, p = 0,034) för död på grund av försämrad hjärtsvikt.1 

Död i hjärtinfarkt och stroke utgjorde 3,7 % respektive 4,1 % av alla dödsfall. En numerisk skillnad observerades till förmån för sakubitril/valsartan (ej statistiskt signifikant) vad gäller död i hjärtinfarkt, men ingen skillnad observerades för dödlig stroke. Dödsfall av andra orsaker än kardiovaskulära var ovanliga, med jämförbara värden mellan behandlingsgrupperna.1

Sammanfattningsvis beror den lägre dödligheten hos hjärtsviktspatienter som får sakubitril/valsartan i första hand på en minskad risk för plötslig död och död till följd av hjärtsviktsförsämring. Sakubitril/valsartan sänker dödligheten hos patienter med kronisk hjärtsvikt via mekanismer som inte är exakt kända, men det finns flera tänkbara mekanismer som bör undersökas mer.1   

 

Beskrivning av PARADIGM-HF

I den stora randomiserade studien PARADIGM-HF jämfördes sakubitril/valsartan och enalapril hos 8 399 patienter med kronisk hjärtsvikt – klass II–IV enligt New York Heart Association – och sänkt ejektionsfraktion.2 De primära resultaten av PARADIGM-HF visade att behandling med sakubitril/valsartan minskade risken för kardiovaskulär död och sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt (HR 0,80 KI 0,73-0,87 p<0,001)3 samt bromsade den kliniska progressionen hos överlevande hjärtsviktspatienter i större utsträckning än enalapril.4

 

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Nordic CardioCast – allt om hjärtat för ögat och örat

Botanisera bland ny kunskap, erfarenheter och inspirerande samtal – när och hur det passar dig.Ta del av frågeställningarna

 

 

 

Referenser

  1. Desai AS et al. Effect of the angiotensin-receptor-neprilysin inhibitor LCZ696 compared with enalapril on mode of death in heart failure patients. Eur Heart J. 2015 Aug 7;36(30):1990-7.

  2. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371:993–1004.

  3. McMurray JJ et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail 2013;15:1062–73.

  4. Packer M et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure. Circulation 2015;131:54–61. 

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F, EF) Läkemedelsförmån: Filmdragerade tabletter ingår i förmånen med begränsning till behandling av Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. ATC kod C09DX04. Beredningsformer: Filmdragerade tabletter och granulat i kapslar avsedda att öppnas. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: 1) Hjärtsvikt hos vuxna: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 2) Pediatrisk hjärtsvikt: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar i åldern ett år eller äldre med systolisk vänsterkammardysfunktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Kraftigt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg eller ≥5:e percentilen SBP för den pediatriska patientens ålder. Hyperkalemi. Angioödem. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-12-04. Novartis Sverige AB, Telefon 08-7323200, www.novartis.se.

SE2310190258 (19 oktober 2023)