Kolesterolsänkning över tid med två injektioner per år efter startdoser1

Förhöjda nivåer av LDL-kolesterol (LDL-C) över tid, är en av de främsta riskfaktorerna för utveckling av hjärt-kärlsjukdom2. Samtidigt vet vi att det är många patienter med mycket hög risk för kardiovaskulära händelser som inte når dagens behandlingsmål (LDL-C < 1,4 mmol/L) och att följsamheten till statinbehandling över tid är långt i från optimal.3-5

LEQVIO® innehåller den aktiva substansen inklisiran, en liten interfererande ribonukleinsyra (siRNA), som i kombination med statin (eller statin och ezetemib) ger en ytterligare sänkning av LDL-C med ca 50%1,7–9. Det är det enda siRNA-läkemedlet för behandling av LDL-C1.

LEQVIO® administreras via en subkutan injektion två gånger per år. Efter den första injektionen ges nästa dos efter 3 månader och därefter var 6:e månad som underhållsdosering.

 

Indikation1

LEQVIO® är avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet:

 • i kombination med en statin, eller statin i kombination med annan lipidsänkande behandling, hos patienter som inte når målvärdet för LDL kolesterol med högsta tolererade statindos, eller
 • ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som är statinintoleranta eller när statinbehandling är kontraindicerad.

 

Klicka här för fullständig SPC.

 


Varför behövs LEQVIO®?

Läs mer


Hur fungerar LEQVIO®?

Läs mer


Vilken effekt kan man förvänta sig av LEQVIO®?

Läs mer


Vem kan behandlas med LEQVIO®?

Läs mer


Hur ser säkerhetsprofilen ut för LEQVIO®?

Läs mer


Hur administreras LEQVIO®?

Läs mer

 


* 50,5% sänkning vid tillägg till oral lipidsänkande behandling jämfört med placebo1,7–9
Tidsjusterad procentuell ändring mellan dag 90 och dag 540: (KI: -52,1% till –48,9%; p<0,0001)9 

 

Referenser

 1. LEQVIO® produktresumé, fass.se.

 2. Socialstyrelsen 2020-06-03 Art.nr: 2020-6-6798.

 3. Ference B A, Graham I, Tokgozoglu L et al. JACC 2018; 72(23 Part B): 2980- 2995

 4. Ray KK, Molemans B, Schoonen WM et al. Eur J Prev Cardiol doi:10.1093/eurjpc/zwaa047

 5. Swedeheart Annual report 2021, issued in 2022 – SEPHIA.

 6. Lin I, Sung, J, Sanchez R J et al. JMCP 2016, 22.6: 685-698

 7. Ray KK, Wright RS, Kallend D, et al. N Engl J Med. 2020;382(16):1507-1519.

 8. Raal FJ, Kallend D, Ray KK, et al. N Engl J Med. 2020;1:1-11.doi:10.1056/NEJMoa1913805.

 9. Wright RS, Ray KK, Raal FJ et al. Am J Coll Cardiol 2021;77(9):1182–1193. doi: 10.1016/j.jacc.2020.12.058.

 

LEQVIO® (inklisiran) Rx, EF, ATC kod C10AX16. Beredningsform: 284 mg förfylld spruta avsedd för subkutan injektion. LEQVIO är en kolesterolsänkande, dubbelsträngad, liten interfererande ribonukleinsyra (siRNA). Indikation: LEQVIO är avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet: i kombination med en statin, eller statin i kombination med annan lipidsänkande behandling, hos patienter som inte når målvärdet för LDL-kolesterol med högsta tolererade statindos, eller ensamt eller i kombination med annan lipidsänkande behandling hos patienter som är statinintoleranta eller när statinbehandling är kontraindicerad. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Varningar och försiktighet: LEQVIO bör inte användas under graviditet och amning. Hemodialys bör inte genomföras förrän tidigast 72 timmar efter dosering. LEQVIO ska användas med försiktighet till patienter med grav nedsatt njur- och leverfunktion. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2022-08-18. ▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

SE2212014059 (1 december 2022)