• Luxturna® (voretigen neparvovek)
    Den första genterapin mot en ärftlig ögonsjukdom är godkänd i Europa. Behandlingen ges mot en ärftlig ögonsjukdom som tidigt orsakar en grav synnedsättning som ofta leder till blindhet.
Den första godkända genterapin mot en ärftlig ögonsjukdom.
Gentest är nödvändigt för exakt diagnos och möjlighet till behandling.
Ärftliga näthinnesjukdomar är den vanligaste orsaken till grav synskada hos personer i arbetsför ålder.
Läs mer och se en film om Luxturnas verkningsmekanism.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
444454_15052024 (15 maj 2024)