Cosentyx® är en helt human monoklonal antikropp som hämmar IL-17A. IL-17A har visats vara viktig i patogenesen vid ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och plackpsoriasis.

IL‑17A är ett naturligt förekommande cytokin, som deltar i normala inflammatoriska och immunologiska svar. IL‑17A spelar en nyckelroll i patogenesen för plackpsoriasis (PsO), psoriasisartrit (PsA) och axial spondylartrit (axSpA) såväl ankyloserande spondylit (AS, radiografisk axial spondylartrit) som icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA) och icke-radiografisk axial spondylartrit). IL-17A är uppreglerat i hud med lesioner, men inte i lesionsfri hud hos patienter med plackpsoriasis, samt i synovialvävnad hos patienter med psoriasisartrit. Hämning av IL‑17A visade sig vara effektiv vid behandling av ankyloserande spondylit, vilket sålunda fastställer nyckelrollen för detta cytokin vid axial spondylartrit.

Sekukinumab är en helt human monoklonal antikropp, som selektivt binder till och neutraliserar det proinflammatoriska cytokinet interleukin-17A (IL-17A). Sekukinumab verkar genom att binda IL-17A och hämma dess interaktion med IL-17-receptorn oavsett ursprung. Vid hämning minskar frisättningen av proinflammatoriska cytokiner, kemokiner och mediatorer för vävnadsskada och minskar IL-17A-medierade bidrag till autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar.1

 

Läs mer om hur Cosentyx® fungerar här.


Referenser
  1. Cosentyx produktresumé 

 

Cosentyx (sekukinumab). Beredningsform: Cosentyx 75 mg eller 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Cosentyx 150 mg eller 300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. Rx; (F- Förmån).   
Sekukinumab
är en helt human antikropp som binder och neutraliserar interleukin 17A (IL-17A). ATC-kod: L04AC10 Indikationer: 1) Måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. 2) Måttlig till svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 6 års ålder som behöver systemisk behandling. 3) Måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa (acne inversa) hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell systemisk HS-behandling 4) Som monoterapi eller i kombination med metotrexat vid behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s) har varit otillräckligt. 5) Aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell behandling. 6) Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit med objektiva tecken på inflammation påvisat med CRP och/eller MRT hos vuxna som haft ett otillräckligt svar på NSAID. 7) Som monoterapi eller i kombination med metotrexat för behandling av aktiv entesitrelaterad artrit. 8) Som monoterapi eller i kombination med metotrexat aktiv juvenil psoriasisartrit hos patienter 6 år och äldre som har svarat otillräckligt på eller inte kan tolerera konventionell behandling. Kontraindikationer: Allvarliga överkänslighetsreaktioner mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Kliniskt betydelsefull aktiv infektion. Varningar och försiktighet: Försiktighet ska iakttas vid övervägande att använda Cosentyx till patienter med en kronisk infektion eller anamnes på återkommande infektion. Cosentyx rekommenderas inte till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Kvinnor i fertil ålder ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i minst 20 veckor efter avslutad behandling. Cosentyx ska undvikas under amning. Läkemedelsförmån: För plackpsoriasis med begränsningen måttlig till svår plackpsoriasis hos patienter som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar. Produktresumé: Uppdaterad 29.08.2023, för fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se

Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

SE2302235874 (23 februari 2023)