Behandling ska inte påbörjas hos patienter med serumkalium >5,4 mmol/l eller SBP< 100 mmHg. 

En startdos på 24 mg/26 mg två gånger dagligen bör övervägas för patienter med SBP≥ 100 till 110 mmHg, måttligt nedsatt njurfunktion (eGFR 30–60 ml/min/1,73 m2) och måttligt nedsatt leverfunktion (child-pugh B) eller med ASAT-/ALAT-värden som överstiger den övre gränsen för normalvärdet med mer än det dubbla. För patienter med allvarlig njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min/1,73 m2) bör Entresto användas med försiktighet och en startdos om 24 mg/26 mg två gånger dagligen rekommenderas. Det finns ingen erfarenhet från patienter med terminal njursjukdom och användning av Entresto rekommenderas inte.

Entresto ska inte ges samtidigt med en ACE-hämmare eller ARB. På grund av risken för angioödem vid användning samtidigt med en ACE-hämmare får behandling inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter att ACE-hämmarbehandlingen avbrutits.


Referenser
  1. ENTRESTO produktresumé, fass.se

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F) Subvention endast enligt indikation. ATC kod C09DX04. Beredningsform: Filmdragerade tabletter. ENTRESTO hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: Behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. ENTRESTO får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Allvarligt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg. Hyperkalemi. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. ENTRESTO har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2022-09-02. Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se.

 

SE2211081723 (8 november 2022)