Doskort för ENTRESTO | Medhub
Title:
Doskort för ENTRESTO (ENT101). För vårdpersonal, produktinformation

En lathund för hur behandling med Entresto ska initieras och vad som ska beaktas vid byte till ENTRESTO från ACEhämmare och ARB.

Artikelnummer: ENT101

SE1905686118
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers