Luftvägar

Astma diagnostiseras genom en sammanvägning av anamnes, kroppsundersökning, lungauskultation och lungfunktionsmätning. Vid misstanke om pågående bronkialobstruktion kan reversibilitetstest utföras, men detta har ett begränsat värde om patienten vid undersökningstillfället är symtomfri. Vid...

SE2006304959 (30 juni 2020)

Astmasymtomens karaktär och svårighetsgrad varierar med sjukdomens fenotyp och svårighetsgrad.

SE2006304959 (30 juni 2020)

Astma är en vanlig obstruktiv sjukdom i luftvägarna som anses orsakad av en långvarig systemisk inflammation. Den kännetecknas av varierande och återkommande symtom, som bland annat innebär reversibla luftflödeshinder och lättutlösta bronkspasmer. Symtomen kan variera både avseende karaktär och svårighetsgrad.

Vad är astma?

Astma är ett kroniskt tillstånd orsakat av systemisk...Visa mer

SE2006304959 (30 juni 2020)

Uppdaterade riktlinjer från GINA 2020, innehåller bland annat vägledning kring omhändertagandet av astmapatienter under covid-19-pandemin.

Global initiative for asthma (GINA) utkommer sedan 2003 regelbundet med nya uppdateringar kring omhändertagandet av astmapatienter. Under senare år arbetar man enligt målsättningen att publicera en uppdaterad rapport varje år....Visa mer

SE2010233284 (23 okt 2020)

Liksom i stora delar av världen har prevalensen för astma i Sverige ökat under senare år. Aktuella studier beskriver en prevalens på cirka 10% av den vuxna befolkningen. Tack vare effektiv behandling lever många astmatiker ett liv utan större begränsningar, men samtidigt finns det en del som har en svår och okontrollerad astma trots höga doser av underhållsbehandling.

Vår aktuella...Visa mer

SE2010233284 (23 okt 2020)

Xolair är godkänt för hemadministrering av patienter med svår allergisk astma (SAA) och kronisk spontan urtikaria 1,2 . Hemadministrering med Xolair kan ha många fördelar jämfört med administration på kliniken – både för patienter, vårdpersonal och samhälle.

Frigör vårdresurser

Om fler patienter utnyttjar möjligheten till hemadministrering kan...Visa mer

SE2010233284 (23 okt 2020)

Finala resultat från EXPECT-studien (Xolair Pregnancy Registry study) har lett till en uppdatering av SmPC-texten för Xolair. Numera kan man alltså behandla gravida- och ammande kvinnor med Xolair, när så är kliniskt nödvändigt.

Under årets American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI)-möte i mars presenterades de fi nala resultaten från EXPECT-studien...Visa mer

SE2010233284 (23 okt 2020)

Omalizumab är en monoklonal anti-IgE-antikropp som används för att behandla svår allergisk astma (SAA). En stor fransk observationsstudie, STELLAIR, hade som målsättning att studera hur högre respektive lägre blodnivåer av eosinofi la granulocyter före behandlingsstart, påverkade effekten av omalizumab hos patienter med SAA. Studien inkluderade data från franska medicinska register över SAA-...Visa mer

SE2010233284 (23 okt 2020)

En av de större förändringarna i GINA 2019 är att man inte längre rekommenderar att behandling av astma initieras med inhalerade, kortverkande beta-2-stimulerare i monoterapi.Istället rekommenderar GINA att alla vuxna och ungdomar med astma ska erbjudas en kombination av inhalerade kortikosteroider och bronkdilaterande läkemedel, för att minska risken för allvarlig försämring och för att...Visa mer

SE1909739572
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers