PIQRAY (alpelisib) är, i kombination med fulvestrant, indicerat för behandling av postmenopausala kvinnor, och män, med hormonreceptorpositiv (HR-positiv), human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ (HER2-negativ), lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer med en PIK3CA-mutation efter sjukdomsprogress efter endokrin behandling i monoterapi.

 

Verkningsmekanism

Alpelisib är en α specifik fosfatidylinositol-3-kinas-hämmare av klass I (PI3Kα-hämmare). Så kallade ”gain of function”-mutationer i genen som kodar för den katalytiska α subenheten av PI3K (PIK3CA) leder till aktivering av PI3Kα- och AKT signalering, cellulär transformation och tumörbildning i in vitro- och in vivo-modeller.

 

Referens:
Piqray SPC 2021-05-21

Fass.se

SE2110085315 (8. oktober 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request