De nyligen uppdaterade riktlinjerna från American College of Rheumatology(ACR) inkluderar ett fokus på olika verkningsmekanismer vid behandling av patienter med axial spondylartrit (axSpA) som haft primär behandlingssvikt. Tidigare nyhetsbrev har tagit upp ACR riktlinjerna så årets första nyhetsbrev kommer belysa primär och sekundär behandlingssvikt och några insikter från en nyligen publicerad artikel om byte av verkningsmekanism hos patienter med axSpA. Tidigare artikel om riktlinjerna kan du läsa här. 

 

Varför byta verkningsmekanism vid primär behandlingssvikt? 

Att byta verkningsmekanism vid behandling av patienter som uppvisat primär behandlingssvikt på en första TNF hämmare (TNFi) har tidigare varit föremål för diskussion. 


Fakta om primär och sekundär behandlingssvikt 

  • Primär behandlingssvikt är avsaknad av behandlingssvar eller otillräcklig effekt efter behandling i  3-6 månaders med ett biologiskt läkemedel. 
  • Vissa patienter har en initialt god effekt av behandling med ett biologiskt läkemedel men som avtar med tiden.1 Denna sekundära behandlingssvikt definieras därför som förlorad effekt av biologisk behandling efter mer än 6 månader.
  • Behandlingssvikt avser avsaknad av effekt av behandling men biverkningar kan även vara huvudsaklig grund för att byta biologisk behandling.

Riktlinjerna från 2016 från Assessment of Spondyloarthrisis International Society (ASAS) och The European League Against Rheumatism (EULAR) inkluderade en rekommendation att byta till en andra  TNFi eller en IL-17 hämmare (IL-17i) vid svikt på den första TNF-hämmaren3.

Nyligen uppdaterade the American College of Rheumatology (ACR) sina riktlinjer för behandling av ankyloserande spondylit (AS) och icke-radiografisk axial spondylartrit (nraxSpA). 

Flertalet av uppdateringarna rekommenderar TNFi före IL-17A hämmare som första linjens biologiska behandling. IL-17A hämmare rekommenderas däremot framför en ytterligare TNF-hämmare för vuxna patienter med AS som uppvisat primär behandlingssvikt med första TNFi4. Riktlinjerna inkluderade mer än 21 nya rekommendationer och kan läsas i sin helhet här

 

Effektivitet av IL-17i efter behandlingssvikt på TNFi 

Data från en Schweizisk kohort (Swiss Clinical Quality Management cohort), inkluderande axSpA patienter som sviktat på en första TNFi, visar också på en jämförbar effekt av sekukinumab med en andra TNFi hos patienter som uppvisat behandlingssvikt på en första TNF hämmare. I denna studie togs dock inte hänsyn till om det rörde sig om en primär eller sekundärsvikt5

Riktlinjerna från ACR fastslår att vid en svikt av behandling med TNFi ska byte övervägas till annan TNFi eller till IL-17 hämmare. Emellertid finns det lite data som stödjer det ena jämfört det andra valet.  

I den schweiziska kohorten har ett större antal av patienterna som initierar behandling med sekukinumab tidigare behandlats med minst två olika TNFi.  Analysen pekar på att patienterna som sätts in på sekukinumab hade en högre sjukdomsaktivitet vid behandlingsstart och större begränsning av fysisk funktion och rörlighet.

Vidare visade en analys av läkemedelsöverlevnad, bland axSpA patienter som tidigare behandlats med i kohorten, en jämförbar läkemedelsöverlevnad  för sekukinumab jämfört med en andra eller tredje TNFi.5

Table adapted from Micheroli R, Tellenbach C, Scherer A, et al. Ann Rheum Dis 2020;79: 1203–1209.

För fullständig data och analys klicka här
 

Referenser
  1. Haberhauer G, Strehblow C, Fasching P. Observational study of switching anti-TNF agents in ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis versus rheumatoid arthritis. Wiener Medizinische Wochenschrift. 2010;160(9–10):220–224
  2. Alexis Jones, Coziana Ciurtin, Mediola Ismajli, Maria Leandro, Raj Sengupta & Pedro M. Machado (2018): Biologics for treating axial spondyloarthritis, Expert Opinion on Biological Therapy, DOI: 10.1080/14712598.2018.1468884
  3. van der Heijde D, et al. 2016 update of the ASAS-EULAR management recommendations for axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis 2017;76:978–991
  4. Ward, Deodhar et al., Update of the American College of Rheumatology/Spondylitis Association of America/Spondyloarthrisis Research and Treatment Network Recommendations for the Tretment of Ankolysing Spondylitis and Nonradiographic Axial Spondyloarthrisis, 2019, Arthrisis & Rheumatology, p. 1599
  5. Micheroli R, Tellenbach C, Scherer A, et al. Ann Rheum Dis 2020;79: 1203–1209.
SE2102156228 (15 februari 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request