Indikation

Behandling av:

  • patienter med avancerade neuroendokrina tumörer utgående från midgut eller av okänd primär lokalisering där tumör av icke-midgut typ har uteslutits. 

  • patienter med symptom associerade med funktionella gastroenteropankreatiska endokrina tumörer, t.ex. karcinoidtumörer med samtidigt karcinoidsyndrom. 

  • patienter med akromegali när kirurgisk behandling är olämplig eller ineffektiv, samt under interimsperioden till dess strålbehandling fått full effekt. 

  • TSH-utsöndrande hypofysadenom, när utsöndring inte har normaliserats efter kirurgi och/eller strålbehandling, hos patienter för vilka kirurgi är olämplig, hos patienter som strålas till dess att strålbehandlingen fått effekt.

 

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

 

Dosering

Får endast ges som djup intragluteal injektion. Vid upprepade injektioner alterneras mellan höger och vänster sida. Initialdos 20 mg med 4 veckors intervall i 3 mån. För tumörkontroll vid NET rekommenderas 30 mg var fjärde vecka.

 

Varningar och försiktighet

Oktreotid kan bland annat påverka leverfunktion, sköldkörtelfunktion, glukosmetabolism, hjärta-kärl, gallblåsan, fertilitet och ge upphov till trombocytopeni.

 

Förpackning

Pulver (10, 20 och 30 mg) och vätska till injektionsvätska, suspension. För pris, se www.fass.se. Produktresumén uppdaterad 2019-04-16. ATC-kod H01CB02. 

För fullständig information se www.fass.se

 

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket 
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se
 

Novartis Sverige AB | Box 1218 | 164 28 Kista
Tel 08-732 32 00 | Fax 08-732 32 01 | www.novartis.se

SE2109159447 (15. september 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request