Simbrinza innehåller två aktiva substanser, brinzolamid och brimonidintartrat med olika verkningsmekanism. Simbrinza kan ges vid öppenvinkelglaukom när behandling med monoterapi inte har gett tillräckligt resultat. Brinzolamid är en karbanhydrashämmare och brimonidintartrat är en alfa-2-adrenerg receptoragonist. Båda substanserna sänker det intraokulära trycket (IOP) hos patienter med öppenvinkelglaukom och okulär hypertoni genom att undertrycka bildandet av kammarvatten.1

Referenser
  1. Simbrinza® (brimonidin/brinzolamid) produktresumé

SIMBRINZA 10 mg/ml + 2 mg/ml, brinzolamid/brimonidintartrat. Rx, F ATC-kod:  S01EC54. Indikation: Sänkning av förhöjt intraokulärt tryck (IOP) hos vuxna patienter med öppenvinkelglaukom eller okulär hypertoni då monoterapi inte gett en tillräcklig sänkning av det intraokulära trycket. Förpackningar: Ögondroppar 5 ml flaska, 3x5 ml flaska. Varningar och försiktighet: SIMBRINZA ska användas med försiktighet till patienter med risk för nedsatt njurfunktion på grund av den möjliga risken för metabolisk acidos. SIMBRINZA rekommenderas inte under graviditet, till fertila kvinnor som inte använder preventivmedel eller till kvinnor som ammar. SPC uppdaterad 2019-11-07. För pris och information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar se fullständig information: www.fass.se. Kontakta ombudet förinnehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel: Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista. [email protected]. www.novartis.se.

SE2106185803 (18 juni 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request