Nevanac har indikation, förebyggande och behandling av postoperativ smärta och inflammation i samband med kataraktkirurgi. I en dubbelblind vehikelkontrollerad studie, uppvisade Nevanac 3 mg/ml ögondroppar, suspension överlägsen klinisk effekt jämfört med dess vehikel när det gällde att behandla postoperativ smärta och inflammation. Patienter som behandlades med Nevanac var mindre benägna att få ögonsmärta och mätbara tecken på inflammation (aqueous cells och flare) än vehikelbehandlade under den tidiga postoperativa perioden till och med slutet på behandlingen dag 14 jämfört med vehikel.1
 

Kataraktkirurgi vid diabetes

Katarakt är 2–4 ggr vanligare vid diabetes och framförallt vid dålig metabol kontroll. Orsaken kan vara ansamling av sorbitol i linsen men är också vanligare efter vitrektomi (glaskroppsoperation). Katarakt vid diabetes opereras med samma teknik som övrig katarakt. En retinopati kan försämras efter kataraktoperation varför det är viktigt att undersöka retina efter operation.För att undvika makulaödem efter kataraktoperation kan behandling med Nevanac ges, se avsnitt Nevanac nedan.1
 

Förebygg makulaödem vid diabetes

Två studier av patienter med diabetes utfördes för att bedöma effekt och säkerhet för Nevanac 3 mg/ml ögondroppar, suspension doserat en gång dagligen för att förebygga makulaödem efter kataraktoperation. I dessa studier inleddes behandlingen med studieläkemedlet dagen före operationen, fortsatte under operationsdagen och upp till 90 dagar av den postoperativa perioden.

I båda de dubbelblinda, randomiserade, vehikelkontrollerade studierna på patienter med diabetesretinopati utvecklade en signifikant högre andel av patienterna i vehikelgruppen makulaödem (17,3 % och 14,3 %) jämfört med patienter som behandlats med Nevanac 3 mg/ml (2,3 % och 5,9 %). Motsvarande andel i integrerad analys av de båda studierna var 15,9 % i vehikelgruppen och 4,1 % i Nevanac-gruppen (p <0,001). Motsvarande andel i integrerad analys av de båda studierna var 15,9 % i vehikelgruppen och 4,1 % i Nevanac-gruppen (p <0,001).1
 

Referenser
  1. Nevanac® (nepafenac) produktresumé

Nevanac® (nepafenak) 3 mg/ml ögondroppar, suspension. ATC-kod S01BC10. Subventioneras endast för reduktion av risk för postoperativt makulaödem i samband med kataraktkirurgi hos patienter med diabetes. Indikation: Till vuxna för: Förebyggande och behandling av postoperativ smärta och inflammation i samband med kataraktkirurgi. Reduktion av risk för postoperativt makulaödem i samband med kataraktkirurgi hos patienter med diabetes. Varningar och försiktighet: Nevanac ska inte användas av kvinnor i fertil ålder som inte använder preventivmedel och rekommenderas inte under graviditet. Förpackningar: Ögondroppar 3 ml flaska. Rx, F.

SPC uppdaterad 20180823. För pris och information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar se fullständig information: www.fass.se. Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel: Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista. [email protected]. www.novartis.se.

SE2106185803 (18 juni 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request