På tre minuter får du veta mer om studiecentra, inklusionskriterier, studiedesign, primära och sekundära effektdata samt utvärdering av sjukdomsaktivitet i HAWK & HARRIER-studien. Publiceras under maj.


Beovu® (brolucizumab), 120 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Endast avsedd för intravitreal användning, dvs injektion i ögats glaskropp. Rx, EF. Användning och indikation: Brolucizumab är ett humaniserat monoklonalt enkelkedjigt Fv antikroppsfragment (scFv) riktat mot human vaskulär endotelial tillväxtfaktor A (VEGF-A). Beovu är avsett till vuxna för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Okulär eller periokulär infektion. Aktiv intraokulär inflammation. Varningar och försiktighet: intraokulär inflammation, endoftalmit, traumatisk katarakt, näthinneavlossning samt ocklusion av retinalartär relaterad till ingreppet och övergående ökning av intraokulärt tryck. Bör inte användas under graviditet och amning. ATC-kod: S01LA06. För fullständig förskrivarinformation, se: www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2020-02-13. Vid frågor kontakta Novartis medicinska information via växel 08-732 32 00 (telefontid 09.00-15.00) eller epost: [email protected]. Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista.
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

SE2005083898 (8 maj 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers