GILENYA är en sfingosin-1-fosfatreceptormodulatorer (S1P-receptormodulator). Molekylen liknar sfingosin-1-fosfat – en naturligt förekommande sfingolipid som spelar en nyckelroll i MS-relaterade processer, inklusive inflammationen.1

GILENYA verkar i immunsystemet genom att lymfocyterna på ett reversibelt sätt omfördelas och stannar kvar i lymfkörtlarna.

Effekter på immunsystemet

  • GILENYA binder till lymfocyternas S1P-receptorer (typ 1) och nedreglerar dem.
  • Nedregleringen av S1P-receptorerna minskar antalet lymfocyter i perifert blod genom att lymfocyterna på ett reversibelt sätt omfördelas och stannar kvar i lymfkörtlarna.
  • Lymfocytvärdena återgår successivt till utgångsvärdet under 1-2 månader efter avslutad behandling.

 

Referens
  1. Brinkmann V. Sphingosine 1-phosphate receptors in health and disease: mechanistic insights from gene deletion studies and reverse pharmacology. Pharmacol Ther. 2007;115:84-105.

GILENYA (fingolimod) 0,25 mg och 0,5 mg, hårda kapslar, tillhör läkemedelsgrupp ATCkod L04AA27, Rx. Indikation: Sjukdomsmodifierande behandling i monoterapi vid mycket aktiv skovvis förlöpande multipel skleros, för följande grupper av vuxna patienter och pediatriska patienter i åldern 10 år och äldre: Patienter med högaktiv sjukdom trots en fullständig och adekvat behandling med åtminstone en sjukdomsmodifierande behandling eller patienter med snabb utveckling av svår skovvis förlöpande multipel skleros, definierat som två eller flera funktionsnedsättande skov under ett år och en eller flera Gadolinium-laddande lesioner vid MRT av hjärnan eller en avsevärd ökning av T2-lesioner jämfört med en nyligen utförd MRT. Dosering: Hos vuxna är den rekommenderade dosen av GILENYA en 0,5 mg kapsel oralt en gång om dagen. Hos pediatriska patienter (i åldern 10 år och äldre) är den rekommenderade dosen beroende av kroppsvikt: Pediatriska patienter med kroppsvikt ≤40 kg: en 0,25 mg kapsel oralt en gång om dagen. Pediatriska patienter med kroppsvikt >40 kg: en 0,5 mg kapsel oralt en gång om dagen. Behandling med GILENYA ska inledas och övervakas av en läkare med erfarenhet av behandling vid multipel skleros. Varning/försiktighet: Vid första dos ska ett 12-avlednings-EKG tas före och efter 6 timmarsperioden och 6 timmars kontinuerlig EKG-övervakning i realtid rekommenderas. Samma försiktighetsåtgärder som för den första dosen rekommenderas när patienter byts från den dagliga dosen 0,25 mg till 0,5 mg. Puls samt blodtryck ska tas varje timme. Vid behandlingsavbrott kan denna övervakning behöva göras om, för detaljerad information se produktresumé på www.fass.se. Fortsatt övervakning beroende på status eller EKG-fynd kan bli aktuell. Kontrollera blodstatus och perifera lymfocyter innan och under behandling. Fullständig oftalmologisk undersökning ska göras tre-fyra månader efter behandlingsstart, p.g.a. risk för makulaödem. Leverfunktionstest ska göras innan behandlingsstart och följas upp under behandlingen. Särskilda rekommendationer gäller beträffande vaccinering av patienter eller särskilda riskgrupper. Patienter som inte har haft vattkoppor eller vaccinerats mot varicella-zoster (VZV), ska testas för antikroppar mot VZV innan behandling. Vid allvarliga infektioner ska uppskov med behandlingen övervägas. Kvinnor i fertil ålder ska uppvisa negativt graviditetstest och använda effektiv preventivmetod, ej heller amma under pågående GILENYA behandling och minst två månader efter avslutad behandling. GILENYA rekommenderas inte till patienter med känd hjärtsjukdom, okontrollerad hypertoni, cerebrovaskulär sjukdom eller svår sömnapné. Samtidig behandling med immunosuppressiva medel och antiarytmika klass IA eller III eller andra bradykardi-framkallande läkemedel ska undvikas. För mer detaljerad information se produktresumé på www.fass.se. Doser och Förpackningar: GILENYA 0,25 mg och 0,5 mg, 7 och 28 förpackning. Läkemedelsförmån och pris: (F) www.fass.se. Produktresumé uppdaterad: GILENYA 2020-08-07, www.fass.se.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

SE1905684353 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers