Xolair är godkänt för hemadministrering av patienter med svår allergisk astma (SAA) och kronisk spontan urtikaria1,2. Hemadministrering med Xolair kan ha många fördelar jämfört med administration på kliniken – både för patienter, vårdpersonal och samhälle. 

Frigör vårdresurser

Om fler patienter utnyttjar möjligheten till hemadministrering kan sjukvården frigöra tid och resurser under de annars så fullbokade arbetsdagarna. Det gör det möjligt att ta hand om fl er patienter på kliniken, samtidigt som man kan erbjuda stöd och konsultation åt de patienter som behandlar sig själva i hemmet.

Mer frihet

Hemadministrering med Xolair ökar också patienternas frihet. I framtiden kommer en del patienter inte att behöva spendera så mycket tid på kliniken. Det innebär bland annat minskad frånvaro från t ex arbete och skola och det blir lättare att planera semesterresor och fritid. Studier har visat att patienter som står på hemadministrering med Xolair har en fortsatt god följsamhet. Patienterna är positiva till att kunna ta sitt läkemedel själva och upplever en mindre påverkan av behandlingen i det dagliga livet.3,4

Krav för hemadministrering

Det är sjukvårdspersonalen som avgör om en patient kan erbjudas hemadministrering med Xolair.

Vissa krav måste vara uppfyllda:

  • Patienten måste ha fått minst tre doser Xolair under vägledning på kliniken.
  • Patienten måste ha utbildats i hembehandling på kliniken.
  • Patienten får inte tidigare ha drabbats av anafylaktiska reaktioner.
  • Patienten måste ha utbildats för att känna igen allvarliga allergiska reaktioner.

 

Läs mer om hemadministrering →
 

Referenser
  1. Xolair produktresumé
  2. Https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xolair-epar-product-i...
  3. Liebhaber and Dyer. Home Therapy with Subcutaneous Anti-Immunoglobulin-E Antibody Omalizumab in 25 Patients with Immunoglobulin-E–Mediated (Allergic) Asthma, J Asthma, 2007;44:3,195-196.
  4. Denman S et al. Home self-administration of omalizumab for chronic spontaneous urticaria, Br J Dermatol 2016;175(6):1405-1407.

Xolair (omalizumab) Rx, FFörpackning: Injektionsvätska lösning 75 mg, Injektionsvätska lösning 150 mg. Indikationer: Vuxna och ungdomar (från 12 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling för bättre kontroll av astma hos Xolair (omalizumab) Rx, F, (F), EF*. ATC- kod R03DX05. Förpackning: Injektionsvätska lösning 75 mg, F. Injektionsvätska lösning 150 mg, (F). Indikationer: Svår allergisk astma: Vuxna och ungdomar (från 12 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling för bättre kontroll av astma hos patienter med svår, allergisk astma, som visat positivt hudtest eller in vitro reaktion på perenn luftvägsallergen och som har nedsatt lungfunktion (FEV1 <80%) samt frekventa symtom dagtid eller nattliga uppvakningar och som upplevt flera svåra dokumenterade astmaexacerbationer, trots en daglig hög dos av inhalationssteroider plus en långverkande inhalations beta2-agonist. Barn (från 6 till <12 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling för bättre kontroll av astma hos patienter med svår, allergisk astma, som visat positivt hudtest eller in vitro reaktion på perenn luftvägsallergen samt frekventa symtom dagtid eller nattliga uppvakningar och som upplevt flera svåra dokumenterade astmaexacerbationer, trots en daglig hög dos av inhalations¬steroider plus en långverkande inhalations beta 2-agonist. Behandling med Xolair är endast avsedd för patienter med övertygande IgE (immunglobulin E)-medierad astma (se Dosering). Subventioneras för behandling av patienter med svår allergisk astma. 
*Kronisk rinosinuit med näspolyper (från 18 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling tillsammans med intranasala kortikosteroider hos vuxna med svår kronisk rinosinuit med näspolyper och för vilka behandling med intranasala kortikosteroider inte leder till tillfredsställande sjukdomskontroll. 
Graviditet/amning: Inga studier tyder på direkta eller indirekta reproduktionstoxikologiska effekter. Xolair kan övervägas om det är kliniskt nödvändigt. Kontraindikationer: Xolair är kontraindicerat vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Behandlingseffekten vid svår allergisk astma utvärderas efter 4 månader för ställningstagande till fortsatt behandling. Produktresumé: Uppdaterad 2021-10-25. För fullständig information och pris, se www.fass.se. 

Betygsätt sidan
SE2202114483 (11 februari 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request