Xolair är ett anti-IgE-läkemedel som reducerar den allergiska kaskaden genom att binda sig till IgE, och förhindrar att IgE binds till FcεRI (högaffinitets-IgE-receptorn)1.

 

 

 

Behandling med omalizumab leder till nedreglering av antalet FcεRI-receptorer på de basofila cellerna hos atopiska individer1.

 

 

 • Tänk Xolair som en tilläggsbehandling vid okontrollerad svår allergisk astma1.
 • Xolair är väldokumenterad och utprövad genom många år1.

 

Referenser
 1. Produktresumé Xolair, FASS.se

 


  Xolair (omalizumab) Rx, F. Förpackning: Injektionsvätska lösning 75 mg, Injektionsvätska lösning 150 mg. Indikationer: Vuxna och ungdomar (från 12 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling för bättre kontroll av astma hos patienter med svår, allergisk astma, som visat positivt hudtest eller in vitro reaktion på perenn luftvägsallergen och som har nedsatt lungfunktion (FEV1  <80%) samt frekventa symtom dagtid eller nattliga uppvakningar och som upplevt flera svåra dokumenterade astmaexacerbationer, trots en daglig hög dos av inhalationssteroider plus en långverkande inhalations beta2-agonist. Barn (från 6 till <12 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling för bättre kontroll av astma hos patienter med svår, allergisk astma, som visat positivt hudtest eller in vitro reaktion på perenn luftvägsallergen samt frekventa symtom dagtid eller nattliga uppvakningar och som upplevt flera svåra dokumenterade astmaexacerbationer, trots en daglig hög dos av inhalationssteroider plus en långverkande inhalations beta2-agonist. Behandling med Xolair är endast avsedd för patienter med övertygande IgE (immunglobulin E)-medierad astma (se Dosering). Kontraindikationer: Xolair är kontraindicerat vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Läkemedelsförmån och pris: Xolair ingår i högkostnadsskyddet utan begränsningar. Behandlingseffekten vid svår allergisk astma utvärderas efter 4 månader för ställningstagande till fortsatt behandling. Produktresumé: Uppdaterad 2019-06-27, för mer information se www.fass.se.

  Novartis Sverige AB,  www.novartis.se

  SE1908720560
  ×

  Medical Information Request

  ×

  Ask Speakers