• Covid-19 uppdatering i GINA
    Hur påverkar covid-19 omhändertagandet av astmapatienter? Aktuell uppdatering från GINA 2020 ger vägledning.
  • Xolair® (omalizumab)
    Xolair, omalizumab, är en rekombinant DNA-deriverad humaniserad monoklonal antikropp,
  • 4-6 % av alla astmatiker har svår astma
    Data från Sverige visar att omkring 4-6 % av alla astmatiker har en svår astma.
Xolair är ett anti-IgE-läkemedel som reducerar den allergiska kaskaden.
Här hittar du en doseringstabell för användning vid svår allergisk astma.
Allergisk astma är immunglobulin E-medierad astma, där luftvägsobstruktionen utlöses av allergener i omgivningen.

Aktuellt

Vill du få en mer omfattande uppdatering av de senaste riktlinjerna för det generella omhändertagandet av astmapatienter i GINA 2020?
Boka in vårt Respiratory Disease Spotlight Webinar 2020.
Kitet innehåller, förutom kylväska, bland annat patientinformation, resebrev och doseringsanvisning.
Anmäl dig och få uppdateringar inom luftvägsområdet direkt till din e-post.
Beställ eller ladda ner material till dig och din patient.
Boka ett informationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.

Xolair (omalizumab) Rx, FFörpackning: Injektionsvätska lösning 75 mg, Injektionsvätska lösning 150 mg. Indikationer: Vuxna och ungdomar (från 12 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling för bättre kontroll av astma hos patienter med svår, allergisk astma, som visat positivt hudtest eller in vitro reaktion på perenn luftvägsallergen och som har nedsatt lungfunktion (FEV1  <80%) samt frekventa symtom dagtid eller nattliga uppvakningar och som upplevt flera svåra dokumenterade astmaexacerbationer, trots en daglig hög dos av inhalationssteroider plus en långverkande inhalations beta2-agonist. Barn (från 6 till <12 års ålder): Xolair är indicerat som tilläggsbehandling för bättre kontroll av astma hos patienter med svår, allergisk astma, som visat positivt hudtest eller in vitro reaktion på perenn luftvägsallergen samt frekventa symtom dagtid eller nattliga uppvakningar och som upplevt flera svåra dokumenterade astmaexacerbationer, trots en daglig hög dos av inhalationssteroider plus en långverkande inhalations beta2-agonist. Behandling med Xolair är endast avsedd för patienter med övertygande IgE (immunglobulin E)-medierad astma (se Dosering). Kontraindikationer: Xolair är kontraindicerat vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Läkemedelsförmån och pris: Xolair ingår i högkostnadsskyddet utan begränsningar. Behandlingseffekten vid svår allergisk astma utvärderas efter 4 månader för ställningstagande till fortsatt behandling. Produktresumé: Uppdaterad 2019-06-27, för mer information se www.fass.se.

Novartis Sverige AB,  www.novartis.se

SE2005287926 (28 maj 2020)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers