Välkontrollerad astma definieras som ett tillstånd där patienten i princip är fri från andningssymtom, både dag och natt och dessutom utan allvarliga exacerbationer. Patienten ska ha ett litet eller inget behov av vid behovsmedicinering för att lindra besvär och leva ett normalt, aktivt och produktivt liv.1,3,4,6

Vid välkontrollerad astma är man fri från besvärande symtom och exacerbationer.1

 

Varför är det så många som fortfarande inte har en välkontrollerad astma?

Att många astmatiker bedöms som icke välkontrollerade måste, enligt Larsson et al, antingen bero på att det finns brister i omhändertagandet eller att kriterierna för välkontrollerad astma är för svåra att uppnå.

En försvårande omständighet är att det finns en utbredd missuppfattning om vad välkontrollerad astma innebär i praktiken, inte minst bland patienter.1

 

Många patienter överskattar sin egen nivå av astmakontroll1

Astmakontroll bedöms ofta genom ett Asthma Control Test (ACT) eller Asthma Control Questionnaire (ACQ). Även om båda verktygen är validerade motsvarar resultaten sällan patientens egen uppfattning om sin nivå av astmakontroll.

Många patienter upplever att deras astma är kontrollerad trots att de upplever symtom och exacerbationer.1

I en aktuell studie med fler än 8 000 patienter var det uppenbart att endast en liten del av alla patienter med delvis kontrollerad eller okontrollerad astma (enligt GINAs definition) upplevde sin astma som okontrollerad, trots att de upplevde symtom som påverkade deras liv negativt.5

Många patienter med okontrollerad astma upplever att den är välkontrollerad5

Individer med välkontrollerad astma (n=1604) 2,6%
Individer med delvis välkontrollerad astma (n=2785) 4,6%
Individer med delvis okontrollerad astma (n=3611) 16,3%
Patienter som upplever att deras astma inte är välkontrollerad
Patienter som upplever att deras astma är välkontrollerad

Vad kan göras för att förbättra  astmakontrollen?

Förutom att förbättra den allmänna kunskapen om vad som menas med astma- kontroll och hur den ska bedömas, föreslår författarna några konkreta områden för förbättringar:

 

Förbättrad följsamhet

Bristande följsamhet är ett stort problem vid behandling av de flesta kroniska sjukdomar, inte minst vid astma. Enligt GINA missar omkring hälften av alla patienter att ta sina läkemedel enligt ordination.4 Två saker som kan förbättra följsamheten är ett ökat fokus på utbildning av patienterna och bättre utnyttjande av modern teknik.1

50% av patienterna tar inte sina läkemedel enligt ordination4

 • Inhaleringsteknik
  Många patienter använder sin inhalator på ett felaktigt sätt. Därför är det viktigt  att patienterna utbildas och ges rätt instruktioner. Att säkerställa god inhalerings- teknik kräver uppföljning och vid byte av inhalator behöver man ge nya instruktio- ner. Författarna rekommenderar att man använder. www.medicininstruktioner.se som stöd när man instruerar patienter.1,4
 • Digitala lösningar
  Under den senaste tiden har det dykt upp digitala lösningar som kan kopplas samman med inhalatorer. Dessa ”smarta” inhalatorer kan övervaka läkemedel- sanvändning (tid, datum, antal inhalationer) och när de trådlöst ansluts till en mobiltelefon kan de t ex skicka påminnelser till patienten när det är dags att ta nästa dos. Detta anser Larsson et al. kan förbättra både följsamheten och behandlingsresultatet.1

  ”Smarta” inhalatorer kan förbättra  följsamheten1

 

Behandlingsplan för astma

Alla astmatiker bör erbjudas en skriftlig behandlingsplan som hjälper dem att förstå symtomen på ett försämrat sjukdomstillstånd och hur de ska agera på detta.1

 

Regelbunden uppföljning

Regelbundna systematiska uppföljningsbesök med relevanta undersökningar bör planeras in minst en gång per år för alla astmatiker.1

 

Livsstilsförändringar

Rökning och högt BMI är riskfaktorer som försämrar astmakontrollen. Alla patienter bör göras medvetna om detta och hjälp bör erbjudas när så önskas.1

 

Bättre utnyttjande av tillgängliga behandlingsalternativ1

 • Den största förändringen av astmabehandling på 30 år?
  Uppdateringen av GINAs behandlingsrekommendationer från 2019 betonar att inga patienter ska behandlas med enbart med SABA som vid behovsbehandling. Det har beskrivits som den största förändringen av astmabehandling på mer än 30 år. GINAs rekommendation är att alla astmatiker ska behandlas med ICS i kombination med LABA (formoterol).1
Astma ska aldrig behandlas med enbart SABA4

 • Tilläggsbehandling
  En annan aktuell förändring i behandlingsrekommendationerna från GINA är att man vid måttlig till svår astma rekommenderar LAMA som ett tillägg till ICS eller ICS/LABA.1
 • Biologiska läkemedel
  För patienter med specifika subtyper av svår astma, såsom eosinofil astma, finns det ett antal biologiska läkemedel som kan användas när konventionell behandling inte leder till acceptabel astmakontroll.1

 

Sammanfattning

De senaste åren har givit oss en rad nya möjligheter att förbättra omhänderta- gandet av astmapatienterna. Genom att bättre utnyttja de medicinska och teknis- ka framstegen ökar chanserna att fler patienter kan uppnå förbättrad astmakon- troll. Den kanske viktigaste orsaken till författarnas optimistiska hållning hänger ihop med de nya rekommendationerna från GINA; att ICS/LABA rekommenderas som grundbehandling för alla astmatiker och att ingen enbart ska behandlas med bara SABA. Om den rekommendationen efterlevs kommer risken att patienterna övervärderar den symtomlindrande effekten av SABA att minska och den säker- ställer att alla patienter erbjuds antiinflammatorisk behandling med ICS, även när de bara känner behov av symtomlindring.1

 
Referenser
 1. Larsson K, Kankaanranta H, Janson C et al. NPJ Prim Care Respir Med 2020;30(25): https://doi.org/10.1038/s41533-020-0182-2
 2. Buhl R, Heaney LG, Loefroth E et al. Respiratory Medicine 2020;162: https://doi.org/10.1016/j.rmed.2019.105859
 3. Läkemedelsbehandling vid astma – behandlingsrekommendation. Läkemedelsverket 3:2015
 4. www.ginasthma.org
 5. Price D, Fletcher M, van der Molen, T. npj Prim Care Respir J 2014;24:14009
Betygsätt sidan
SE2101277212 (27 januari 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request