Målet med astmabehandling är att kontrollera symtom och minska risken för exacerbationer, vilket i förlängningen leder till mindre skada på luftvägarna och en lägre risk för astmarelaterade dödsfall.1,2 Trots tydliga riktlinjer och effektiva behandlingsalternativ är det många patienter som lever med en okontrollerad astma.2,3 Bland patienter som lider av svår astma har en majoritet inte en kontrollerad sjukdom, även om de behandlas med höga doser inhalerad kortikosteroid (ICS) i kombination med långverkande beta-2-agonist (LABA).4

 

 

Tillägg av LAMA – ett värdefullt behandlingsalternativ vid svår astma

En viktig aspekt i vården av svår astma för att få bättre kontroll över sjukdomen är tilläggsbehandling. Den bör ske stegvis och omvärderas kontinuerligt.1,5 LAMA har länge använts framgångsrikt som tillägg för att behandla KOL, men vid astma är det först under de senaste åren som man börjat behandla med LAMA som tillägg till ICS och LABA. Flera nyligen genomförda studier har visat positiva effekter av LAMA som tilläggsbehandling till traditionell terapi hos patienter med svår astma med ihållande symtom och exacerbationer.2,6 Följaktligen placerar Global Initiative for Asthma (GINA) LAMA före biologiska läkemedel och orala kortikosteroider i sin behandlingsstrategi.1

 

Synergistiska effekter av LABA och LAMA

LAMA är en klass av bronkdilatatorer med en verkningsmekanism som skiljer sig från LABA. Därför ger en kombination av de två substanserna en synergistisk effekt där de glatta muskelcellerna dilateras genom två helt olika verkningsmekanismer.

 

LAMA är en klass av bronkdilatatorer med en verkningsmekanism som på ett distinkt sätt skiljer sig från LABA. Medan LABA stimulerar relaxation av luftvägens glatta muskler, hämmar LAMA istället muskelkontraktionen. När de administreras tillsammans har de synergistiska effekter, vilket resulterar i dilatation och stabilisering av luftvägarna.7

 

Vad kan man då förvänta sig när man adderar LAMA till ICS/LABA?

Effekten av behandling med ICS/LABA/LAMA hos patienter med okontrollerad astma har utvärderats i flera studier och med olika farmakologiska kombinationer. I allmänhet kan man säga att trippelbehandling har en större positiv inverkan på lungfunktionen (FEV1) än kombinationen av ICS/LABA.6 Det finns också bevis som tyder på minskad förekomst av exacerbationer när LAMA adderas till behandlingen.8

 

Trippelbehandling (ICS/LABA/LAMA) har större positiv inverkan på lungfunktionen än ICS/LABA. Denna graf visar effekten av dubbelterapi och trippelbehandling i några enskilda studier, men bör inte ses som en jämförelse mellan de olika studierna.6

 

IRIDIUM visar effekten av ICS/LABA/LAMA i en fast kombination, doserat en gång dagligen

I IRIDIUM-studien jämfördes den fasta doskombinationen av indakaterol/glykopyrronium/mometason (ENERZAIR® BREEZHALER®) en gång dagligen med medelhöga och höga doser av indakaterol/mometason (en gång dagligen; via BREEZHALER®) eller flutikasonpropionat/salmeterol (två gånger dagligen; via Diskus®). Den fasta trippelkombinationen förbättrade lungfunktionen mer effektivt än den jämförda behandlingen efter såväl 26 veckor (primär endpoint) som 52 veckors behandling och minskade även antalet exacerbationer per år (sekundär endpoint).8

 

Efter 52 veckors behandling förbättrade IND/GLY/MF lungfunktionen mer än kombinationen av IND/MF respektive SAL/FLU.8

 

Tillägg av LAMA tolereras väl

Användningen av LAMA för underhållsbehandling av astma tolereras väl. Hittills har studier inte visat några biverkningar som skiljer sig från de som redan rapporterats för likvärdiga behandlingsalternativ hos patienter med kroniska luftvägssjukdomar.2,5,8

 

Slutsatser

Kombinationen av ICS/LABA/LAMA utgör en värdefull ny möjlighet att underhållsbehandla patienter med svår astma.2 Den fasta doskombinationen av ICS/LABA/LAMA (ENERZAIR® BREEZHALER®) en gång dagligen, har visat sig vara effektiv och vältolererad hos vuxna patienter med okontrollerad astma som upplevt minst en exacerbation under det senaste året.2,8

Läs mer om LAMA 

 

Referenser
  1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2021. Available from: www.ginasthma.org.
  2. Blair HA. Drugs 2021;81:709–719: https://doi.org/10.1007/s40265-021-01518-w
  3. Buhl R, Heaney LG, Loefroth E et al. Respiratory Medicine 2020;162: https://doi.org/10.1016/j.rmed.2019.105859
  4. Backman H, Jansson S-A, Stridsman C. et al. Clin Exp Allergy. 2019;49:819_828 https://doi.org/10.1111/cea.13378
  5. Papi A, Fabbri LM, Kerstjens HAM et al. Eur J Int Med 2021;85:14–22 DOI: 10.1016/j.ejim.2021.01.027
  6. Hammelmann E. BioMed Res Int. 2018: https://doi.org/10.1155/2018/7473690
  7. Harrison EM and Kim V. Resp Med 2019;1:100009: DOI:10.1016/j.yrmex.2019.100009
  8. Kerstjens HAM, Maspero J, Chapman KR et al. Lancet 2020: DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30190-9
Betygsätt sidan
SE2109074105 (7 september 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request