I ett flertal studier har man undersökt om personer som lever med astma löper högre risk att bli smittade med covid-19 och om sjukdomen i så fall slår hårdare mot dessa individer. Resultaten från studierna är  fortfarande något motsägelsefulla, men med hjälp av sammanfattande publikationer från WHO och Global Initiative for Asthma (GINA) framtonar trots allt en allt tydligare bild.

 

Baserat på ny forskning konstaterar både WHO och GINA att personer med astma inte verkar ha någon ökad risk att insjukna i covid-19.1,2 Det verkar inte heller finnas något samband mellan astma och risken att utveckla allvarlig covid-19 hos personer med välkontrollerad, mild eller måttlig astma.2 Det finns dock vissa bevis för att patienter med måttlig till svår astma kan löpa ökad risk att drabbas av svår sjukdom och dödsfall av covid-19. Detta gäller särskilt patienter som nyligen har behandlats med systemiskt kortison eller som varit inlagda på sjukhus på grund av svår astma.2

 

Under pandemin har antalet exacerbationer minskat 

Ett annat intressant faktum som nämns i den senaste uppdateringen från GINA är att i många länder såg man en total minskning av antalet astmaexacerbationer och influensarelaterade sjukdomar under 2020. Detta tros bero på de åtgärder som vidtagits för att hindra smittspridning som t ex ökad handtvätt, användning av masker och socialt och fysiskt avstånd mellan människor, vilket minskat förekomsten av andra luftvägsinfektioner.2

 

Är ICS skyddande vid COVID-19?

Under det senaste året har det publicerats studier som tyder på att behandling med vanliga inhalerade kortikosteroider (ICS) kan ha vissa positiva effekter vid COVID-19-infektion. Fynden anses intressanta, men behöver bekräftas i större studier.3,4

 

Några praktiska kliniska råd

Enligt GINA är de kliniska implikationerna för astmahantering i tider av COVID-19-pandemi att fortsätta med god astmahantering, att upprätthålla strategier för god symtomkontroll, minska risken för allvarliga exacerbationer och minimera behovet av OCS (orala kortikosteroider). Patienter bör rådas att fortsätta ta sina ordinerade astmamediciner, inte minst ICS.2

 

Referenser
  1. WHO: Asthma and COVID-19. Scientific brief 19 April 2021. www.who.int/publications/i/item/who-2019-ncov-sci-brief-asthma-2021.1
  2. www.ginasthma.org
  3. Bloom CI, Drake TM, Docherty AB et al. Lancet Respir Med 2021; 9: 699–711.
  4. Ramakrishnan S, Nicolau Jr DV, Langford B et al. Lancet Respir Med 2021; 9: 763–772.
Betygsätt sidan
SE2202114482 (11 februari 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request