PALLADIUM visar att ATECTURA® BREEZHALER® en gång om dagen förbättrar astmabehandlingen jämfört med inhalation av enbart kortikosteroid två gånger om dagen.

ATECTURA® BREEZHALER® är en fast kombination av LABA/ICS för behandling av astma med potential att förbättra astmakontrollen hos symtomatiska patienter som redan behandlas med ICS i monoterapi. Till skillnad från de flesta andra tillgängliga LABA/ICS-kombinationer administreras ATECTURA® BREEZHALER® bara en gång om dagen. PALLADIUM-studien designades för att studera effekt och säkerhet av ATECTURA® BREEZHALER® jämfört med ICS i monoterapi hos patienter med otillräckligt kontrollerad astma. Här kan du läsa ett utdrag av några av de viktigaste resultaten från studien.

 

Studiedesign

PALLADIUM var en randomiserad, dubbelblind, triple-dummy, multicenterstudie över 52 veckor som undersökte effekten och säkerheten av ATECTURA® BREEZHALER® (indakaterolacetat (IND)/mometasonfuroat (MF)) givet en gång om dagen. I studien jämfördes ATECTURA® BREEZHALER® med MF i monoterapi, en eller två gånger om dagen eller kombinationen av salmeterol (SAL)/flutikasonpropionat (FLU) en gång om dagen.

Totalt inkluderade studien 2 216 patienter (män och kvinnor; 12–75 år). Alla försökspersoner hade symptomatisk astma (GINA-steg ≥3, ACQ 7 poäng ≥1,5) trots underhållsbehandling med ICS, med eller utan LABA, under minst 3 månader före studiestart. Det fanns inget krav på att patienterna skulle ha upplevt exacerbationer under senaste året, men 31% hade en sådan historik.

Patienterna randomiserades till en av fem behandlingsgrupper: Två grupper behandlades en gång om dagen med ATECTURA® BREEZHALER® i medelhög eller hög dos (IND/MF 150/160 µg (n=439) respektve IND/MF 150/320 µg; (n=445)). Två grupper behandlades med MF i medelhög eller hög dos (MF 400 µg (n=444) respektive MF 800 (n=442)), givet en eller två gånger dagligen. I en separat studiearm med aktiv kontroll fick patienterna hög dos SAL/FLU (SAL/FLU 50/500 µg (n=446)) två gånger per dag.


 

Förbättrad lungfunktion

Studiens primära endpoint var att visa att ATECTURA® BREEZHALER® i medelhög- och hög dos förbättrar lungfunktionen (mätt som dalvärdet för FEV1) jämfört med MF i motsvarande doser efter 26 veckors behandling. Båda jämförelserna föll ut till fördel för ATECTURA® BREEZHALER®, som signifikant förbättrade dalvärdet för FEV1 med 211 ml (95% KI: 167, 255; p <0,001) och 132 ml (95% KI: 88, 176; p <0,001) jämfört med MF i medelhög respektive hög dos. Förbättringarna kvarstod efter 52 veckor (209 respektive 136 ml i sekundära analyser).

I en sekundär analys jämfördes ATECTURA® BREEZHALER® i hög dos en gång om dagen med SAL/FLU i hög dos två gånger om dagen. Efter 26 veckor var förbättringen av FEV1 likvärdig för de båda behandlingarna (281 ml mot 245 ml, p = 0,101), men efter 52 veckor sågs en skillnad i förbättring av FEV1 på 48 ml till förmån för ATECTURA® BREEZHALER® (95% KI 284 ml jämfört med 236 ml; P = 0,040).

Dalvärdet för FEV1 vid vecka 26: IND/MF vs. MF (primär endpoint)
Behandlingsskillnad (95% KI) 211 ml (167, 255); p <0,001
211 ml förbättring
IND/MF medelhög dos 286
MF medelhög dos 75
Behandlingsskillnad (95% KI) 132 ml (88, 176); p <0,001
132 ml förbättring
IND/MF hög dos 281
MF hög dos 149
Ändring från baslinjen för FEV1 (ml) vid vecka 26
Anpassad från Van Zyl-Smit RN, Krüll M, Gessner C et al. Lancet 2020; 09 juli: DOI: https: //doi.org/10.1016/S2213-2600 (20) 30178-8
Data presenteras som LS-medelvärde.
IND/MF hög dos = IND/MF 150/320 µg (en gång dagligen); IND/MF medelhög dos = IND/MF 150/160 µg (en gång dagligen);
MF-hög dos = MF 800 µg (400 µg två gånger dagligen); MF-medelhög dos = MF 400 µg (en gång dagligen).

 

 
Lungfunktion
Behandlingsskillnad (95% KI), 48 ml (2, 94); p = 0,040 48 ml förbättring
SAL/FLU-hög dos (2 x dagligen) 236
IND/MF-hög dos (1 x dagligen) 284
Ändring från baslinjen för FEV1 (ml) vid vecka 52
Anpassad från Van Zyl-Smit RN, Krüll M, Gessner C et al. Lancet 2020; 09 juli: DOI: https: //doi.org/10.1016/S2213-2600 (20) 30178-8

 

Förbättrad astmakontroll

En av studiens prioriterade sekundära endpoints var att visa förbättrad astmakontroll. Även denna uppnåddes: ATECTURA® BREEZHALER®, i kombinerade doser en gång om dagen, visade signifikant förbättring av astmakontroll mätt med ACQ-7 jämfört med MF i kombinerade doser två gånger om dagen efter 26 veckor (behandlingsskillnad -0.209; 95% KI: - 0,270 till -0,149; p<0,001). Samtidigt uppnådde en större andel patienter en förbättring av ACQ-7 från baslinjen med ≥0,5 enheter (MCID) med kombinerade doser av ATECTURA® BREEZHALER® jämfört med kombinerade doser av MF (76% respektive 70%; 
p <0,001).

Man såg ingen skillnad i antal respondenter mellan hög dos ATECTURA® BREEZHALER® en gång om dagen och hög dos FLU/SAL två gånger om dagen (76,4% mot 75,9%).


ACQ-7 vid vecka 26: IND/MF vs MF (sekundär endpoint)
IND/MF kombinerat -1,033
MF kombinerat -0,824
0,209 förbättring
Behandlingsskillnad (95% KI) -0,209 (-0,270, -0,149); p <0,001
Ändring från baslinjen för ACQ-7 vid vecka 26
Anpassad från Van Zyl-Smit RN, Krüll M, Gessner C et al. Lancet 2020; 09 juli: DOI: https: //doi.org/10.1016/S2213-2600 (20) 30178-8
Data presenteras som LS-medelvärde.
Kombinerade doser = kombinerade data från både hög- och medelhög dos; IND/MF hög dos = IND/MF 150/320 µg (en gång om dagen); IND/MF medelhög dos = IND/MF 150/160 µg (en gång dagligen); MF-hög dos = MF 800 µg (400 µg två gånger dagligen); MF-medelhög dos = MF 400 µg (en gång dagligen).

 

Minskning av måttliga eller svåra exacerbationer

Studien var inte designad för att demonstrera skillnader i andelen patienter som upplevde exacerbationer. Men, den minskning av måttliga till svåra exacerbationer som sågs för patienter behandlade med ATECTURA® BREEZHALER® i hög (35% reduktion; 95% KI 0,48–0,89; p = 0,008) och medelhög dos (53%; 95% KI 0,48–0,89 ; p <0,001) ansågs kliniskt meningsfull jämfört med MF i hög och medelhög dos efter 52 veckors behandling.

 

Minskad användning av vid-behovsbehandling

Med ATECTURA® BREEZHALER® sågs också en mer påtaglig reduktion i användningen av vid-behovsmedicin och dessa patienter uppvisade också fler dagar utan användning av vid-behovsmedicin jämfört med MF i motsvarande doser under 52 veckor.

För patienter på hög dos ATECTURA® BREEZHALER® en gång dagligen och hög dos SAL/FLU två gånger dagligen var den genomsnittliga dagliga användningen av vid-behovsmedicin under 52 veckor likartad. Men andelen dagar utan användning av vid-behovsmedicin var högre för patienter på hög dos ATECTURA® BREEZHALER® en gång om dagen jämfört med de som fick hög dos SAL/FLU två gånger om dagen.

 

Säkerhet

ATECTURA® BREEZHALER® tolererades väl. Säkerheten skiljde sig inte från vad som kan  förväntas från de två ingående substanserna var för sig. I PALLADIUM såg man ingen skillnad i antal eller typ av biverkningar mellan de olika behandlingsarmarna.

 

Slutsatser

Resultaten av PALLADIUM visar att ATECTURA® BREEZHALER® en gång om dagen förbättrar  behandlingen av astmapatienter (GINA steg ≥3) jämfört med MF två gånger om dagen:

  • Signifikant förbättring av dalvärdet för FEV1 vid vecka 26.
  • Signifikant förbättring av astmakontrollen (ACQ-7) vid vecka 26 och minskad användning av vid-behovsmedicin.
  • Kliniskt meningsfull minskning av måttliga eller svåra exacerbationer efter 52 veckor.

 

Jämfört med SAL/FLU i hög dos två gånger om dagen var ATECTURA® BREEZHALER® en gång om dagen statistiskt bättre på vissa av motsvarande parametrar (förbättring av dalvärdet för FEV1 och andelen dagar utan användning av vid-behovsmedicin efter 52 veckor), medan andra parametrar inte var statistiskt skiljda åt mellan behandlingsgrupperna.

All behandling tolererades väl och det fanns ingen skillnad i säkerhetsprofil mellan behandlingsgrupperna.

 

Referens
Van Zyl-Smit RN, Krüll M, Gessner C et al. Once-daily mometasone plus indacaterol versus mometasone or twice-daily fluticasone plus salmeterol in patients with inadequately controlled asthma (PALLADIUM): a randomised, double-blind, triple-dummy, controlled phase 3 study. Lancet 2020;8(10):987–999. DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30178-8

 

 

Betygsätt sidan
SE2103241839 (24 mars 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request