Här samlar vi vanliga frågor och svar om ENTRESTO. Om du har en fråga som inte besvaras i texten är du välkommen att boka ett möte eller kontakta oss.

 

Entresto är indicerat för kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion.1

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i Innehållsförteckningen.1

  • Användning samtidigt med ACE-hämmare.
  • Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare.
  • Tidigare konstaterat angioödem relaterat till behandling med ACE-hämmare eller ARB.
  • Ärftligt eller idiopatiskt angioödem.
  • Användning samtidigt med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion (eGFR <60 ml/min/1,73 m2)
  • Allvarligt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas.
  • Andra och tredje trimestern av graviditet

Entresto i kombination med ACE-hämmare är kontraindicerat pga. att blockad av neprilysin och ACE samtidigt kan orsaka stegrade nivåer av bradykinin och potentiellt öka risken för livshotande angioödem. Det är därför av högsta vikt att dessa läkemedel ej ges samtidigt.1

Rekommenderad startdos för Entresto är 49mg/51mg två gånger dagligen. En dubblering av dosen föreslås varannan till var fjärde vecka till dess att måldosen 97mg/103mg är uppnådd. Till tidigare ACE-hämmare eller ARB naiva patienter eller hos patienter som tidigare stått på låga doser av dessa samt i särskilda populationer med reducerad tolerabillitet rekommenderas en startdos på 24mg/26mg och en långsammare upptitrering med fördubbling var tredje till var fjärde vecka till dess att måldosen 97/103mg är uppnådd. (Se vidare ENTRESTO produktresumé, fass.se)1

 Patienter som initierats på Entresto bör följas upp på samma sätt som patienter som initierats på ACE-hämmare eller ARB dvs. man bör vara uppmärksam på patientens symtom på hypotension och därutöver enligt gällande rutiner följa elektrolytstatus och kreatininvärden.(Se vidare ENTRESTO produktresumé, fass.se)1

I PARADIGM-HF studien randomiserades fler än 8400 patienter i NYHA klas II-IV med reducerad ejektionsfraktion till att få antingen Entresto eller enalapril under en medianuppföljningstid på 27månader. Studien bröts i förtid pga. överväldigande fördel för de patienterna som fick Entresto. Enligt studien så kan patienterna som får Entresto istället för enalapril förvänta sig en 20% relativt lägre risk för kardiovaskulär död eller en första sjukhusinläggning för hjärtsvikt. De har också en 16% lägre relativ risk för att dö oavsett orsak. De biverkningar som patienten kan förvänta sig särskiljer sig inte från behandling med enalapril med undantag att ENTRESTO har en förmåga att sänka blodtrycket mer än enalapril och därmed i större utsträckning orsaka symtomatisk hypotension.2

ENTRESTO kan orsaka angioödem p.g.a. att sakubitril inhiberar nedbrytningen av bradykinin. ENTRESTO är kontraindicerat hos patienter med tidigare konstaterat angioödem relaterat till behandling med ACE-hämmare eller ARB samt till patienter med ärftligt eller idiopatiskt angioödem. I PARADIGM-HF studien som jämförde Entresto mot Enalapril i över 8400 patienter i NYHA klass II-IV med reducerad ejektionsfraktion var det under både run-in och efter randomisering totalt 29 Entresto behandlade och 25 enalapril behandlade patienter som drabbades av angioödem. Svarta patienter hade i studien en något högre sannolikhet att utveckla angioödem. Ingen utav fallen i studien var luftvägsobstruktiva. Om angioödem uppstår avbryt omedelbart behandling med Entresto och vidta lämpliga medicinska åtgärder. Monitorera patienten för fria luftvägar och återuppta ej Entresto behandling.1

Referenser
  1. ENTRESTO produktresumé, fass.se
  2. McMurray JJ et al. N Engl J Med. 2014;371:993–44.

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F) Subvention endast enligt indikation. ATC kod C09DX04. Beredningsform: Filmdragerade tabletter. ENTRESTO hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: Behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. ENTRESTO får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Allvarligt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg. Hyperkalemi. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. ENTRESTO har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2022-09-02. Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se.
SE2211081723 (8 november 2022)