PARADIGM-HF är den hittills största studien som har genomförts på hjärtsviktspatienter.1


Sammanfattning: Studien PARADIGM-HF på systolisk hjärtsvikt med 8 399 patienter i NYHA klass II-IV 2,3

 • Patienterna randomiserades till att få antigen ENTRESTO (n=4187) eller enalapril (n=4212)
 • Systolisk vänsterkammardysfunktion med ejektionsfraktion ≤40% (Senare ändrad till ≤35%.)
 • Designad för att få bevis för att stödja utbyte av ACE-hämmare eller ARB med ENTRESTO vid behandling av kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion
 • Utvärderade om ENTRESTO kunde vara överlägsen enalapril avseende minskning av hjärtsviktshospitalisering och mortalitet hos patienter med kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF)
 • Patienterna i båda armarna var behandlade med evidensbaserad behandling, inklusive beta-blockerare (93%), diuretika (80%), och mineralkortikoidreceptor antagonister (56%)
 • Det primära effektmåttet i studien var tid till första inläggning på sjukhus pga hjärtsvikt eller kardiovaskulärt dödsfall
 • Resultatdriven: Avslutades i förtid pga stor effektskillnad till fördel för Entresto. Medianuppföljning på 27 månader.

Huvudsakliga exklusionskriterier2

 • symtomatisk hypotension
 • systoliskt blodtryck <100 mmHg vid sållning eller <95 mmHg vid randomisering
 • eGFR <30 ml/min/1,73 m2 vid sållning eller randomisering eller  en minskning av eGFR med över 25% (vilket ändrades till 35%) mellan sållning och randomisering
 • serumkalium >5,2 mmol/l vid sållning (eller >5,4 mmol/l vid randomisering)
 • angioödem i anamnesen
 • oacceptabla biverkningar under behandling med ACE-hämmare eller ARB

Huvudsakliga inklusionskriterier2

 • Ålder minst 18 år
 • NYHA-klass II, III eller IV (New York Heart Association)
 • Ejektionsfraktion ≤40%*
 • BNP (eller NT-proBNP)-nivåer enligt följande:
 • ≥150 pg/ml (eller ≥600 pg/ml) eller
 • ≥100 pg/ml (eller ≥400 pg/ml) och inläggning på sjukhus pga hjärtsvikt med minskad ejektionsfraktion inom de senaste 12 månaderna
 • ≥4 veckors stabil behandling med en ACE-hämmare eller ARB# och en betablockerare

 

* Intagningskriteriet som gällde ejektionsfraktion sänktes till ≤ 35% i protokolländringen den 15 december 2010

# Dosering motsvarande enalapril ≥ 10 mg/dygn


Studiedesign2,3

 • Patienterna avslutade ACE-hämmar- eller ARB-behandling och gick in i en enkelblind run-in-period, under vilken de fick enalapril 10 mg två gånger dagligen följd av behandling med Entresto 100 mg två gånger dagligen, ökad till 200 mg två gånger dagligen.
 • Patienterna randomiserades sedan till den dubbelblinda delen av studien för att få antigen Entresto 200mg två gånger dagligen eller enalapril 10 mg två gånger dagligen.
 • Det fanns två 36-timmars wash out perioder under run-in-fasen för att minimera den potentiella risken för angioödem pga överlappning av ACE-neprilysin inhibition - den första efter avslutning av enalaprils run-in-period, och den andra efter avslutning av ENTRESTOS run-in-period.
 • Patienterna som fick Entresto fick behandling i upp till 4,3 år, med en median uppföljningstid på 27 månader
 • I studien bestod tabletterna av ENTRESTO 50 mg, 100 mg, och 200 mg för motsvarande styrkor 24/26 mg, 49/51 mg, och 97/103 mg
 • Medelåldern var 64 år och 19 % var 75 år eller äldre. Vid randominseringen bedömdes 70 % av patienterna ha hjärtsvikt NYHA-klass II, 24 % klass III och 0,7 % klass IV. Genomsnittlig LVEF var 29 % och 963 patienter (11,4 %) hade en LVEF vid baslinjen på >35 % och ≤40 %.  Utöver detta var det ytterligare 1093 patienter (13%) som hade en LVEF av exakt 35%.
 • I Entresto-gruppen stod 76 % av patienterna kvar på måldosen 200 mg två gånger dagligen vid studiens slut (genomsnittlig daglig dos 375 mg). I enalaprilgruppen stod 75 % av patienterna kvar på måldosen 10 mg två gånger dagligen vid studiens slut (genomsnittlig daglig dos 18,9 mg).

Resultat2

Entresto minskar inläggning på sjukhus och ökar livslängden vid systolisk hjärtsvikt jämfört med enalapril 2,3
Riskreduktionen sågs konsekvent i samtliga undergrupper, såsom: kön, ålder, etniskt ursprung, geografi, NYHA-klass (II/III), ejektionsfraktion, njurfunktion, diabetes eller hypertoni i anamnesen, tidigare hjärtsviktsbehandling och förmaksflimmer.

Entresto minskar inläggning på sjukhus vid systolisk hjärtsvikt 2,3
* Enskild komponent av primärt resultatmått

Mortalitet oavsett orsak 2,3


PARADIGM-HF säkerhetsdata2*

 • Färre patienter i Entresto än i enalapril-gruppen avslutade behandlingen pga en biverkning (10,7% vs 12,3%, p = 0,03)2
 • Utvalda biverkningar från PARADIGM-HF-studien2

* Detta är resultat av analyser av på förhand definierade säkerhetshändelser som inträffande när som helst efter randomiseringen. Antalet patienter som permanent slutade använda ett studieläkemedel var följande: för hypotension, 36 (0,9%) i LCZ696-gruppen och 29 (0,7%) i enalaprilgruppen (P = 0,38); för njursvikt, 29 (0,7%) respektive  59 (1,4%) (P = 0,002); och för  hyperkalemi 11 (0,3%) respektive 15 (0,4%) (P = 0,56). † Angioödem bekräftades av en blindad expertkommitté.

 


 

Referenser
 1. McMurray, et al. Eur J Heart Fail. 2014;16(7):817-825
 2. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371(11):993–1004
 3. Entresto produktresumé, www.fass.se
0
Betygsätt sidan
SE2006151295 (15 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request