Effekten av ENTRESTO i jämförelse med en av dagens basbehandlingar (enalapril) har i flertalet publicerade studier visat sig vara bättre vid behandling av patienter med nedsatt ejektionsfraktion.1,3

I den hittills största studien som har genomförts på hjärtsviktspatienter, PARADIGM-HF,  jämfördes effekten mellan ENTRESTO och enalapril. Nedan beskrivs studien och resultaten kortfattat. För mer utförlig information klick här.1

PARADIGM-HF är en multinationell, randomiserad, dubbelblind studie på 8 399 patienter där man jämförde ENTRESTO med enalapril. Denna studie är den hittills största studien som har genomförts på hjärtsviktspatienter med nedsatt ejektionsfraktion.

 

Sammanfattning: Studien PARADIGM-HF på systolisk hjärtsvikt med 8399 patienter i NYHA klass II-IV1,2
 

 • Patienterna randomiserades till att få antigen ENTRESTO® (n=4187) eller enalapril (n=4212)
 • Systolisk vänsterkammardysfunktion med ejektionsfraktion ≤40% (Senare ändrad till ≤35%.)
 • Designad för att få bevis för att stödja utbyte av ACE-hämmare eller ARB med ENTRESTO vid behandling av kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion
 • Utvärderade om ENTRESTO® kunde vara överlägsen enalapril avseende minskning av hjärtsviktshospitalisering och mortalitet hos patienter med kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF)
 • Patienterna i båda armarna var behandlade med evidensbaserad behandling, inklusive beta-blockerare (93%), diuretika (80%), och mineralkortikoidreceptor antagonister (56%)
 • Det primära effektmåttet i studien var tid till första inläggning på sjukhus pga hjärtsvikt eller kardiovaskulärt dödsfall
 • Avslutades i förtid pga stor effektskillnad till fördel för Entresto. Medianuppföljning på 27 månader.

 

Resultat

 • ENTRESTO var överlägset enalapril genom att minska risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning till 21,8 % jämfört med 26,5 % för patienterna som fick enalapril. Absolut riskreduktion var 4,7 % för kardiovaskulär död och sjukhusläggning på grund av hjärtsvikt sammantaget, 3,1 % för enbart kardiovaskulär död och 2,8 % för enbart den första sjukhusinläggningen. Relativ riskreduktion var 20 % jämfört med enalapril. Denna effekt observerades tidigt och kvarstod under hela studien. 
 • Plötslig död stod för 45 % av de kardiovaskulära dödsfallen och minskade med 20 % hos de ENTRESTO®-behandlade patienterna jämfört med hos dem som fick enalapril (HR 0,80, p=0,0082). Sviktande pumpförmåga stod för 26 % av de kardiovaskulära dödsfallen och minskade med 21 % hos de ENTRESTO-behandlade patienterna jämfört med hos dem som fick enalapril (HR 0,79, p=0,0338).
 • Riskreduktionen sågs konsekvent i samtliga undergrupper, såsom: kön, ålder, etniskt ursprung, geografi, NYHA-klass (II/III), ejektionsfraktion, njurfunktion, diabetes eller hypertoni i anamnesen, tidigare hjärtsviktsbehandling och förmaksflimmer.
 • ENTRESTO-förbättrade överlevnaden genom en signifikant minskad mortalitet av alla orsaker med 2,8 % (Entresto 17 %, enalapril 19,8 %). Relativ riskreduktion var 16 % jämfört med enalapril.

 

 

ENTRESTO kan initieras innan utskrivning

Den nyligen publicerade studien PIONEER-HF, visar att ENTRESTO reducerar NTproBNP signifikant jämfört med enalapril inom 8 veckor från baseline efter insättning på sjukhus. Insättningen av behandling skedde efter att patienten stabiliserats efter en episod av akut dekompenserad hjärtsvikt och innan patienten skrevs ut från sjukhus. Studien visar även att säkerhetsprofilen för ENTRESTO är i nivå med enalapril efter insättning innan utskrivning.3

 

För mer information om PIONEER-HF klicka här →

 

Referenser
 1. McMurray JJ et al. N Engl J Med. 2014;371:993–4.
 2. Desai AS et al. Eur Heart J. 2015 Aug 7;36(30):1990-7. doi: 10.1093/eurheartj/ehv186. Epub 2015 May 28.
 3. Velazquez, E. J. et al. NEJM, Nov 11 2018, epub.aheadofprint.
0
Betygsätt sidan
SE2006151295 (15 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request