Xolair är en rekombinant DNA-deriverad humaniserad monoklonal antikropp, som i internationella riktlinjer rekommenderas vid behandling av kronisk spontan urtikaria när antihistamin inte har tillräcklig effekt.1
 

Indikation

Xolair är indicerat som tilläggsbehandling vid kronisk spontan urtikaria hos vuxna och ungdomar (från 12 års ålder) med otillräcklig effekt av antihistamin H1-behandling. Det har visat sig att upp till 50% av patienterna med kronisk spontan urtikaria får otillräcklig effekt av H1-antihistamin i rekommenderad dos.2,3 
 

Aktiv substans och verkningsmekanism: omalizumab

Omalizumab är en rekombinant DNA-deriverad humaniserad monoklonal antikropp som binder till IgE och sänker nivåerna av fritt IgE. Följaktligen nedregleras IgE-receptorerna (FcεRI) på cellerna. Detta har visat sig förbättra symtomen vid kronisk spontan urtikaria.1

I kliniska studier på patienter med kronisk spontan urtikaria sågs en maximal minskning av fritt IgE tre dagar efter den första subkutana dosen. Efter upprepad dosering en gång var fjärde vecka var nivåerna i serum av fritt IgE före injektion fortsatt stabila mellan 12 och 24 veckors behandling. Efter utsättning av Xolair ökade nivåerna av fritt IgE under en 16 veckor behandlingsfri uppföljningsperiod till nivåer som hade uppmätts före behandlingen.1
 

Effekt och säkerhet med Xolair®

Signifikant förbättring av klåda och kvaddlar1, 4
44% av patienterna var helt fria från klåda och kvaddlar (UAS7=0) efter 12 veckors behandling.1,4
 


Bilden är anpassad efter Maurer M, et al. N Engl J Med 2013;368:924-35 inkl Supplementary Appendix.

Ökad livskvalitet4
78% förbättring av livskvalitet (DLQI) efter 12 veckors behandling.4

 
Bilden är anpassad efter Maurer M, et al. N Engl J Med 2013;368:924-35 inkl Supplementary Appendix.

Väldokumenterad säkerhetsprofil för svår allergisk astma och kronisk spontan urtikaria5

  • Säkerheten har utvärderats bland de över 15 600 patienter som behandlats med Xolair i kliniska studier.
  • Xolair har erfarenhet av över 1 000 000 patientår i världen.5
  • Xolair är godkänt i över 90 länder.5

* Behandling med Xolair ska initieras av läkare med erfarenhet av diagnostisering och behandling av kronisk spontan urtikaria.1
* Rekommenderad dos är 300 mg som subkutan injektion med förfylld spruta var fjärde vecka.1  Läs mer om Xolairs tekniska specifikationer.

Läs mer om Xolair på fass.se

 
Referenser
  1. Produktresumé Xolair, FASS.se
  2. Maurer M, et al. Allergy 2011;66:317-30.
  3. Weller K, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013;27:43-50.
  4. Maurer M, et al. N Engl J Med 2013;368:924–35 inkl Supplementary Appendix.
  5. Novartis data on file.

Xolair (omalizumab) Rx, (F). Förpackning: Injektionsvätska lösning 150 mg. Indikation: Kronisk spontan urtikaria: Xolair är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av kronisk spontan urtikaria hos vuxna och ungdomar (från 12 års ålder) med otillräcklig effekt av antihistamin H1-behandling. Rekommenderad dos är 300 mg som subkutan injektion var fjärde vecka. Förskrivare rekommenderas att regelbundet ompröva behovet av fortsatt behandling. Kontraindikationer: Xolair är kontraindicerat vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Läkemedelsförmån och pris: Xolair ingår i högkostnadsskyddet med begränsning: subventioneras för behandling av patienter med svår kronisk spontan urtikaria som inte fått tillräcklig effekt av behandling med antihistamin i hög dos och leukotrienantagonist.
Produktresumé: Uppdaterad 2019-01-09, för mer information se www.fass.se.

Novartis Sverige AB,  www.novartis.se

SE1905683007 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers