Xolair rekommenderas, enligt internationella riktlinjer, vid behandling av kronisk spontan urtikaria när antihistamin inte har tillräcklig effekt. Xolair administreras som subkutan injektion med en förfylld spruta.1

Xolair (omalizumab) indikation
Xolair är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av kronisk spontan urtikaria hos vuxna och ungdomar (från 12 års ålder) med otillräcklig effekt av antihistamin H1-behandling.1

Tekniska specifikationer Xolair (omalizumab)

 • Xolair injektionsvätska, lösning 150 mg

 

Så här administreras Xolair

 • Xolair administreras som subkutan injektion med en förfylld spruta.1

 • Rekommenderad dos är 300 mg (2 x 150 mg) var fjärde vecka.1

 • Förskrivare rekommenderas att regelbundet utvärdera behovet av fortsatt behandling.

 • Erfarenhet från kliniska studier av långtidsbehandling över 6 månader är begränsad vid denna indikation.

 

Instruktionsfilm

 

 

Se hur du som vårdpersonal administrerer Xolair i förfylld spruta. Videon finns även tillgänglig på medicininstruktioner.se.

Väldokumenterad säkerhetsprofil för svår allergisk astma och kronisk spontan urtikaria5

 • Säkerheten har utvärderats bland de över 15 600 patienter som behandlats med Xolair i kliniska studier.
 • Xolair har erfarenhet av över 1 000 000 patientår i världen.5
 • Xolair är godkänt i över 90 länder.5

De vanligaste biverkningarna i poolade data från studierna vid behandling med 300 mg omalizumab var bihåleinflammation 20st (4,9 %), huvudvärk 25st (6,1 %), ledvärk(atralgi) 12st (2,9 %), reaktioner vid injektionsstället 11st (2,7 %) och infektion i de övre luftvägarna 19st (5,7 %). För fullständig information se Fass.se.

Kontraindikationer1
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne.

Varningar och försiktighet1
Allergiska reaktioner: Anafylaktiska reaktioner var sällsynta i kliniska studier. Vid en kumulativ sökning i säkerhetsdatabasen fanns 898 fall av anafylaxi rapporterade efter läkemedlets godkännande för försäljning. Baserat på 566 923 patientår motsvarar detta en rapporteringsfrekvens på cirka 0,20%. Läs mer om Xolair på Fass.se.

Ny hemadministrering
Nu finns även möjlighet för patienten att själv administrera Xolair i hemmet. Läs mer om hemadministrering av Xolair här→
 

Referenser
 1. Produktresumé Xolair, FASS.se
 2. Liebhaber and Dyer (2007) Home Therapy with Subcutaneous Anti-Immunoglobulin-E Antibody Omalizumab in 25 Patients with Immunoglobulin-E–Mediated (Allergic) Asthma, Journal of Asthma, 44:3, 195-196.
 3. Ghazanfer M and Thomsen S. Home self-administration of omalizumab, J Dermatolog Treat 2018; 29(2): 196.
 4. Denman S et al. Home self-administration of omalizumab for chronic spontaneous urticaria, Br J Dermatol 2016; 175(6): 1405-1407.
 5. Novartis data on file.
SE1905683007 (Maj 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers