Det finns även möjlighet för patienten att administrera Xolair i hemmet.


För vilka patienter?

Hemadministrering med Xolair passar patienter som inte har tidigare historia av anafylaxi från och med den 4:e dosen om behandlande läkare bedömer detta lämpligt.


Introduktion till hemadministrering:

1. Tre första doserna med sjukvårdspersonal
2. Träning på klinik – hemadministrering
3. Känner igen allvarliga allergiska reaktioner

Patienterna erbjuds patientstöd vid hemadministrering. Video med instruktioner för administrering av Xolair finns tillgängligt på medicininstruktioner.se.

 


Patientkit

• Patientbroschyr med injektionsguide
• Travel letter
• Doseringsanvisning
• Biverkningsinformation
• Kylväska

Beställ patientkitet här→


Studier på hemadministrering visar på fortsatt god kontroll2-4

 
Referenser
  1. Produktresumé Xolair, FASS.se
  2. Liebhaber and Dyer (2007) Home Therapy with Subcutaneous Anti-Immunoglobulin-E Antibody Omalizumab in 25 Patients with Immunoglobulin-E–Mediated (Allergic) Asthma, Journal of Asthma, 44:3, 195-196.
  3. Ghazanfer M and Thomsen S. Home self-administration of omalizumab, J Dermatolog Treat 2018; 29(2): 196.
  4. Denman S et al. Home self-administration of omalizumab for chronic spontaneous urticaria, Br J Dermatol 2016; 175(6): 1405-1407.

 

Xolair (omalizumab) Rx, (F). Förpackning: Injektionsvätska lösning 150 mg. ATC-kod: R03DX05. Indikation: Kronisk spontan urtikaria: Xolair är indicerat som tilläggsbehandling vid behandling av kronisk spontan urtikaria hos vuxna och ungdomar (från 12 års ålder) med otillräcklig effekt av antihistamin H1-behandling. Rekommenderad dos är 300 mg som subkutan injektion var fjärde vecka. Förskrivare rekommenderas att regelbundet ompröva behovet av fortsatt behandling. Kontraindikationer: Xolair är kontraindicerat vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Graviditet/amning: Xolair kan övervägas under graviditet och amning om det är kliniskt nödvändigt. Läkemedelsförmån och pris: Xolair ingår i högkostnadsskyddet med begränsning: subventioneras för behandling av patienter med svår kronisk spontan urtikaria som inte fått tillräcklig effekt av behandling med antihistamin i hög dos och leukotrienantagonist. Produktresumé: Uppdaterad 2020-07-31, för mer information och pris, se www.fass.se.

Betygsätt sidan
SE2002171475 (17 februari 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request