• Den verksamma substansen i läkemedlet Cosentyx är den monoklonal antikroppen sekukinumab.
  • IL‑17A spelar en nyckelroll i patogenesen för plackpsoriasis, psoriasisartrit och axial spondylartrit (ankyloserande spondylit och icke-radiografisk axial spondylartrit) och är uppreglerat i hud med lesioner, men inte i lesionsfri hud hos patienter med plackpsoriasis, samt i synovialvävnad hos patienter med psoriasisartrit.
  • Kliniskt relevanta nivåer av sekukinumab når huden och reducerar lokala inflammatoriska markörer. Som en direkt följd minskar sekukinumab-behandling rodnad, tjocklek och fjällning av psoriasisplack.
  • I kliniska studier av psoriasis, psoriasisartrit och axial spondylartrit (ankyloserande spondylit och icke‑radiografisk axial spondylartrit) utvecklade färre än 1 % av patienterna behandlade med sekukinumab antikroppar mot sekukinumab.

 

Referenser
  1. Cosentyx produktresumé 

Cosentyx (sekukinumab), 150 mg och 300 mg injektionsvätska, lösning och 150 mg pulver till injektionsvätska, lösning. Rx; (F). Beredningsform: Förfylld spruta eller förfylld injektionspenna 150 mg samt förfylld injektionspenna 300 mg. Rx; Beredningsform: Cosentyx 150 mg pulver till injektionsvätska, lösning, ingår ej i läkemedelsförmånen. Sekukinumab är en helt human antikropp som binder och neutraliserar interleukin 17A (IL-17A). ATC-kod: L04AC10 Indikationer: 1) Måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. 2) Måttlig till svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 6 års ålder som behöver systemisk behandling. 3) Som monoterapi eller i kombination med metotrexat vid behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s) har varit otillräckligt. 4) Aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell behandling och aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit med objektiva tecken på inflammation påvisat med CRP och/eller MRT  hos vuxna som haft ett otillräckligt svar på NSAID. Kontraindikationer: Allvarliga överkänslighetsreaktioner mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Kliniskt betydelsefull aktiv infektion. Varningar och försiktighet: Försiktighet ska iakttas vid övervägande att använda Cosentyx till patienter med en kronisk infektion eller anamnes på återkommande infektion. Cosentyx rekommenderas inte till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Kvinnor i fertil ålder ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i minst 20 veckor efter avslutad behandling. Cosentyx ska undvikas under amning. Läkemedelsförmån: För plackpsoriasis med begränsningen måttlig till svår plackpsoriasis hos patienter som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar. Produktresumé: Uppdaterad 2020-11-20, för fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se
Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se
Betygsätt sidan
SE2012153253 (15 dec 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request