Cosentyx (sekukinumab) är en helt human monoklonal antikropp som hämmar IL-17A. IL-17A har visats vara viktig i patogenesen vid ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och plackpsoriasis. Detta bekräftas inte minst av den kliniska effekt man ser vid behandling av patienter med dessa sjukdomar med Cosentyx.1


Vid måttlig till svår plackpsoriasis har effekten av Cosentyx studerats i direkt jämförande studier med två preparat med andan verkningsmekanism, etanercept och ustekinumab. Cosentyx visades i dessa studier vara mer effektiv på hud, IGA ”läkt” eller ”nästan läkt”, än både etanercept och ustekinumab. I den jämförande studien mot etanercept var IGA 67,8% för Cosentyx jämfört med 37,2% för etanercept vid 52 veckor och vid jämförelse mot ustekinumab vad IGA för Cosentyx 78,1% jämfört med ustekinumab 63,6% vid 52 veckor.1,4,5


Vid psoriasisartrit har Cosentyx visats ge effekt på de besvär som är typiska för sjukdomen:1,2

 • inflammerade leder
 • smärta
 • entesiter
 • daktyliter
 • psoriasisplack
 • nagelpsoriasis

 
Uppföljning upp till 1 år har också visat på hämmad progression av strukturella skador på leder.1,3

Cosentyx kan vid psoriasisartrit användas både som monoterapi och i kombination med metotrexat.


Cosentyx har vid ankyloserande spondylit visats ge effekt på olika mått på sjukdomsaktivitet och patientrapporterade symtom:1,6

 • patientrapporterad sjukdomsaktivitet
 • CRP
 • trötthet
 • fysisk funktion
 • rörlighet
 • livskvalitet
 
Referenser
 1. Cosentyx produktresumé 
 2. McInnes IB., Lancet. 2015 Sep 19;386(9999):1137-46;
 3. van der Heijde, D., Arthritis Rheumatol. 2016 Aug;68(8):1914-21
 4. Langley, RG., N Engl J Med. 2014 Jul 24;371(4):326-38.
 5. Thaci, D., J Am Acad Dermatol. 2015 Sep;73(3):400-9
 6. Baeten, D., N Engl J Med 2015;373:2534-48

Cosentyx (sekukinumab), 150 mg och 300 mg injektionsvätska, lösning och 150 mg pulver till injektionsvätska, lösning. Rx; (F). Beredningsform: Förfylld spruta eller förfylld injektionspenna 150 mg samt förfylld injektionspenna 300 mg. Rx; Beredningsform: Cosentyx 150 mg pulver till injektionsvätska, lösning, ingår ej i läkemedelsförmånen. Sekukinumab är en helt human antikropp som binder och neutraliserar interleukin 17A (IL-17A). ATC-kod: L04AC10 Indikationer: 1) Måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. 2) Måttlig till svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 6 års ålder som behöver systemisk behandling. 3) Som monoterapi eller i kombination med metotrexat vid behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s) har varit otillräckligt. 4) Aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell behandling och aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit med objektiva tecken på inflammation påvisat med CRP och/eller MRT  hos vuxna som haft ett otillräckligt svar på NSAID. Kontraindikationer: Allvarliga överkänslighetsreaktioner mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Kliniskt betydelsefull aktiv infektion. Varningar och försiktighet: Försiktighet ska iakttas vid övervägande att använda Cosentyx till patienter med en kronisk infektion eller anamnes på återkommande infektion. Cosentyx rekommenderas inte till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Kvinnor i fertil ålder ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i minst 20 veckor efter avslutad behandling. Cosentyx ska undvikas under amning. Läkemedelsförmån: För plackpsoriasis med begränsningen måttlig till svår plackpsoriasis hos patienter som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar. Produktresumé: Uppdaterad 2020-11-20, för fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se
Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se
Betygsätt sidan
SE2012153253 (15 dec 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request