B-cell therapy – what have we learned so far?

Nordic webinar with professor Amit Bar-Or


Date:                Wednesday September 29th 2021 
Time:               15.00-16.30 CET
Location:         Virtual event. Link for participation is sent before the meeting to registered participants.
Registration:   QR code or CLICK HERE!

 


Registration link and meeting language is english.
For questions regarding the meeting, contact Ulla Sollenberg, 070-8893242
The purpose of the meeting is to spread knowledge and share experiences about the treatment of multiple sclerosis.
Product information may occur.

This meeting will be recorded.


KESIMPTA (ofatumumab) 20 mg lösning i förfylld injektionspenna, tillhör läkemedelsgrupp selektiva immunsuppressiva medel, ATC-kod L04AA52, Rx, EF Indikation: Kesimpta är avsett för behandling av vuxna patienter med skovvis multipel skleros (RMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd. Dosering: 20 mg sc injektion vecka 0, 1 och 2, följt av månadsvis dosering som administreras av patienten själv. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar eller allvarlig aktiv infektion. Känd aktiv malignitet. Varning/försiktighet: Injektionsrelaterade reaktioner kan uppkomma. Den första injektionen ska ges under överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal. Vid misstanke om PML ska behandling med ofatumumab avbrytas. Screening för Hepatit B virus bör utföras innan behandling inleds. Det rekommenderas att patientens immunstatus utvärderas innan behandling initieras. Hos patienter med aktiv infektion ska administreringen skjutas upp, tills infektionen har gått tillbaka. Levande eller levande försvagade vacciner bör administreras minst fyra veckor före behandling och inaktiverade vacciner bör administreras minst två veckor före behandling. Mediantid till B-cellsåterhämtning är 24,6 veckor (baserat på data från fas 3-studier). Betänk additiva effekter vid samtidig administrering av andra immunsuppressiva läkemedel. Kvinnor i fertil ålder ska uppvisa negativt graviditetstest och använda effektiv preventivmetod under pågående Kesimpta-behandling och minst 6 månader efter avslutad behandling. För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se.
Produktresumé uppdaterad: KESIMPTA 2021-03-26
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Program 
15.00
Welcome
Ulla Sollenberg, Medical Leader, Neuroscience Novartis
15.05
Introduction to MS disease modifying treatment strategies
Professor Jan Lycke, Institute of Neuroscience and Physiology, at Sahlgrenska Academy at Gothenburg University
15.15
B-cell therapy – what have we learned so far?
Professor Amit Bar-Or, Perelman Center for Advanced Medicine (PCAM), University of Pennsylvania, USA
16.00
Q&A with Professor Amit Bar- Or, Perelman Center for Advanced Medicine. (PCAM), University of Pennsylvania, USA.
Moderated by Professor Jan Lycke, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy at Gothenburg University.
SE2106281025
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request