Svensk reumatologisk förening uppdaterar årligen sina behandlingsrekommendationer (Fig 1) för axial spondylartrit.1 Fysioterapi utgör alltjämt en av hörnstenarna i behandlingen av axial spondylartrit då denna förhindrar felställningar, såsom kyfos, samt förbättrar patientens rörlighet och funktionsnivå. NSAID utgör den andra hörnstenen, där dessa preparat ofta ger en god smärtlindring. Konventionella syntetiska DMARDs har ingen påvisad effekt på de axiala symtomen vid axSpA men kan bli aktuella om man har perifera artriter. Likaså kan kortisoninjektioner i perifera leder och emellanåt även sakroiliakaleder bli aktuella. 

Patienter som sviktat på 2 NSAID-preparat i minst 3 månader och dessutom har hög sjukdomsaktivitet, definierad som ett BASDAI≥4 eller ASDAS≥2.1, är aktuella för biologiska läkemedel. Första linjens biologiska läkemedel som rekommenderas är en TNF-hämmare och vid svikt på denna rekommenderas antingen en andra TNF-hämmare eller sekukinumab.

Man kommenterar också att hänsyn skall tagas till samsjuklighet där exempelvis monoklonala TNF-hämmare rekommenderas vid samtidig irit eller inflammatorisk tarmsjukdom medan sekukinumab rekommenderas före andra TNF-hämmare vid svikt på första TNF-hämmare i samband med samtidig svår psoriasis. I de amerikanska behandlingsriktlinjerna från ACR 20192 differentierar man vidare mellan huruvida patienten med axSpA har primär eller sekundärsvikt på första TNF-hämmare. Man rekommenderar i dessa behandlingsriktlinjer att som andra linjens biologiska läkemedel vid primärsvikt välja att behandla med IL17-hämmare medan med en andra TNF-hämmare vid sekundärsvikt. 

I behandlingsriktlinjerna från svensk reumatologisk förening rekommenderas vidare att utvärdering av behandlingseffekt bör göras efter 3-6 månader och att utsättning av insatt behandling bör ske om patienten inte svarat tillfyllest på behandlingen, definierat som en BASDAI reduktion >50% eller ASDAS förbättring ≥1.1.
 

Fig 1 – Svensk Reumatologisk Förenings behandlingsriktlinjer för axial spondylartrit.1

Referenser
  1. https://svenskreumatologi.se/srfs-riktlinjer/
  2. Ward et al. Arthritis Rheumatol 2019;71:1599-1613.
Betygsätt sidan
SE2201287622 (28 januari 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request