Åldersrelaterad makuladegeneration är en progressiv och degenerativ sjukdom i retina. Det finns två huvudtyper av åldersrelaterad makuladegeneration, alla patienter får initialt den icke-neovaskulära (torra) formen och av dessa utvecklar 10% den neovaskulära (våta) formen av åldersrelaterad makuladegeneration (vAMD). Den våta formen med koroidal neovaskularisering är den huvudsakliga orsaken till blindhet hos personer som är 50 år eller äldre i västvärlden. Våt AMD uppskattas påverka 2,3% av individerna i Europa som är 65 år eller äldre1-2.

Patogenes åldersrelaterad makuladegeneration

Förloppet vid neovaskularisering är multifaktoriell och mycket komplex men kan delvis bero på skada eller degeneration av näthinnans pigmentepitel (RPE) och Bruchs membran samt nedbrytning av yttre blod-retina-barriären. Onormala blodkärl växer från åderhinnan (koroidea), i huvudsak som en följd av ökade nivåer av vaskulär endotelial tillväxtfaktor A (VEGF-A), via Bruchs membran och in i områden under näthinnans pigmentepitel och näthinnan. Dessa proliferativa kärl läcker serum eller blod och orsakar svullnad av näthinnan och följaktligen förlust av synskärpa. Om detta inte behandlas bildar kärlen slutligen ett fibrotiskt ärr med permanent synförlust3-4.

Riskfaktorer åldersrelaterad makuladegeneration

Våt AMD kan drabba ett eller båda ögonen samtidigt eller efter varandra och leder till synstörningar, skotom och dimsyn. Ärftlighet, hög ålder och rökning är de viktigaste riskfaktorerna för att utveckla våt AMD. Rökare löper cirka två gånger högre risk jämfört med icke-rökare. Dessutom har kardiovaskulära riskfaktorer såsom hypertoni och hyperlipidemi inkonsekvent även förknippats med risk för AMD. Det finns också en genetisk komponent och flera studier har undersökt betydelsen av genetiska varianter avseende risk och progression av AMD, och särskilt komplementfaktor H (CFH) och ARMS2-gener (age-related maculopathy susceptibility 2 genes) har ett mycket starkt samband med utveckling av AMD5-6.

Symtom vid åldersrelaterad makuladegeneration

Tidigt i sjukdomsförloppet ger AMD inga eller mycket få symtom. Synnedsättningen kan komma långsamt och ibland ta flera år. Första symtomen är ofta svårigheter att läsa, skriva, se på TV, köra bil och att känna igen ansikten. När den exsudativa (våta) formen av åldersrelaterad makuladegeneration inträffar uppträder ofta en förvridning av det centrala synfältet (metamorfopsi). Vid uttalad exsudation, blödningar och ärrbildning får patienten en mer markant nedsättning av synskärpan som kan komma plötsligt och ofta i kombination med ett centralt synfältsbortfall (skotom)5.
 

Referenser
  1. JC Folk and EM Stone, “Ranibizumab therapy for neovascular age-related macular degeneration” N Engl J Med, 2010
  2. CA Augood et al. “Prevalence of age-related maculopathy in older Europeans: the European Eye Study (EUREYE) Arch Ophthalmol, 2006
  3. WR Green, “Histopathology of age-related macular degeneration” Mol Vis, 1999
  4. A Otani et al. “Vascular endothelial growth factor family and receptor expression in human choroidal neovascular membranes” Microvasc Res, 2002
  5. SS Vedula and M Krzystolik, “Antiangiogenic therapy with anti-vascular endothelial growth factor modalities for neovascular age-related macular degeneration” The Cochrane Library, 2008
  6. R Ratnapriya and EY Chew, “Age-related macular degeneration – clinical review and genetics update” Clin Genet, 2013
  7. PJ Rosenfeld et al. “Ranibizumab for neovascular age-related macular degeneration” N Engl J Med, 2006
  8. DM Brown et al. “Ranibizumab versus verteporfin photodynamic therapy for neovascular degeneration:two-year results of the ANCHOR Study” Ophthalmology, 2009
  9. FG Holz et al. “Safety and efficacy of a flexible dosing regimen of ranibizumab in neovascular age-related macular degeneration: the SUSTAIN study” Ophthalmology, 2011
SE2106185659 (18 juni 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request