Glaukom (grön starr) definieras idag som en sjukdom som påverkar synnervspapillen och ger progressiva skador i det retinala nervfiberlagret och synfältet. Öppenvinkelglaukom är den absolut vanligaste formen av glaukom, ca 100 000 har diagnosen i Sverige. Prevalensen stiger snabbt med ökande ålder och är cirka 7% vid 75 års ålder och över 10% vid 80 års ålder. Symtomen vid öppenvinkelglaukom kommer långsamt och är svåra att upptäcka tidigt. Glaukom är den näst vanligaste orsaken till blindhet. Akut glaukom, så kallad trångvinkelglaukom är en helt annan sjukdom med snabb tryckstegring i ögat som kräver akut vård. Här finns information om öppenvinkelglaukom (grön starr).1
 

Patogenes och riskfaktorer glaukom

Vad som är den bakomliggande orsaken till glaukom har länge varit okänt. Hög ålder, etnicitet och ärftlighet är riskfaktorer. Länge ansågs förhöjt ögontryck vara den bakomliggande orsaken till glaukom, men det är inte klarlagt. Flera hypoteser diskuteras, den mekaniska (tryck-) hypotesen och den cirkulatoriska. Enligt den mekaniska hypotesen orsakas glaukomskadorna direkt av det förhöjda intraokulära trycket. Enligt den cirkulatoriska hypotesen orsakas tryckskadorna genom kompression av små blodkärl i synnervspapillen ledande till ischemi och destruering av axoner. En tredje hypotes är att glaukomskador uppstår i synnervspapillen utan någon relation till det intraokulära trycket.

Man vet att; många patienter med tidiga glaukomskador har normalt ögontryck, att upprepade papillblödningar ofta ses vid glaukom med normalt tryck och att ett starkt förhöjt ögontryck är kopplat till glaukomskador.

Det primära behandlingsmålet är att sänka ögontrycket eftersom högt ögontryck försämrar prognosen och högt ögontryck är den enda behandlingsbara riskfaktorn.1
 

Exfoliationsglaukom ärftlighet

Man har funnit den gen, kallad LOXL1, som orsakar en speciell form av glaukom, exfoliationsglaukom. Om man har ärvt två kopior av den normala genen så har man liten risk att drabbas av sjukdomen. Har man istället ärvt två kopior av riskgenen LOXL1 så har man mycket högre risk att drabbas av glaukom och exfoliationer i ögat. I Sverige har 25 procent av befolkningen två kopior av den skadliga genen och därför en kraftigt ökad risk att få glaukom.2
 

Symtom vid glaukom

Glaukom ger subjektiva symtom sent i sjukdomsförloppet. Vid öppenvinkelglaukom krymper synfältet sakta och ibland leder det till tunnelseende. Det kan också uppstå fläckvisa synbortfall som hjärnan fyller i utan att patienten får symtom. Högt ögontryck kan ibland orsaka huvudvärk. Det är vanligt att sjukdomen först drabbar det ena ögat och efter ett tag även det andra ögat. Högt ögontryck ger dessvärre inga specifika symtom som underlättar diagnostik. Det finns inte heller något exakt normalvärde för ögontryck, men 22–24 är ett riktvärde. Numer anges istället ett individanpassat målvärde eftersom det ska ställas i relation till patientens ögontryck och sjukdom.3
 

Referenser
  1. Riktlinjer för glaukomsjukvården 2010. Sveriges ögonläkarförening.
  2. Thorleifsson G et al. Science. 2007 Sep 7;317(5843):1397-400. Epub 2007 Aug 9.
  3. European Glaucoma Society. Terminology and Guidelines for Glaucoma. Guideline, 4th Edition
Betygsätt sidan
SE1905684095 (Maj 2019)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request