Individuella mål och individanpassad behandling rekommenderas vid öppenvinkelglaukom. Man eftersträvar en så effektiv sänkning av ögontrycket som möjligt och så få biverkningar som möjligt. All behandling av glaukom har idag som syfte att sänka det intraokulära trycket eftersom det inte finns någon behandling som kan påverka sjukdomsförloppet. Även om orsakssambandet är oklart, så är det statistiska sambandet mellan förhöjt ögontryck och glaukomskada tydligt även vid måttligt förhöjda nivåer.1

Alla befintliga glaukomläkemedel verkar genom att sänka ögontrycket. Detta sker genom att minska produktionen eller genom att öka avflödet av kammarvatten.
 

Terapival vid behandling med glaukomläkemedel (ögondroppar)2

 1. Prostaglandinanalog

 2. Betablockerare

 3. Sympatomimetika, karbanhydrashämmare, separata eller fasta kombinationspreparat

 4. Parasympatomimetika, (perorala karbanhydrashämmare)
   

Kommentarer till behandlingsrekommendationer2

 • Prostaglandinanaloger har en god trycksänkande effekt och tolereras ofta väl och bör användas som förstahandspreparat. Latanaprost har ett pris jämförbart med betablockerare.
 • Betablockerare kan också komma i fråga som förstahandspreparat. Den trycksänkande effekten är väldokumenterad och priset är fördelaktigt.
 • Om önskad trycksänkning inte uppnås rekommenderas i första hand byte till annan monoterapi.
 • Om effekten av monoterapi inte är tillräcklig är fasta kombinationer att föredra, vilket är enklare för patienten och sannolikt ökar följsamheten. Emellertid är priset högre för flera av de fasta kombinationerna.
 • Konserveringsmedel kan vara en orsak till ögonirritation/allergi. Vissa preparat finns utan konserveringsmedel i endosbehållare men är då dyrare.

 

Det stora utbudet av preparat gör att behandlingen kan anpassas till individen. Detta är en fördel eftersom olika personer kan reagera olika på samma medicin. Man ska beakta att en del av ögondroppen tas upp systemiskt och kan ge systembiverkningar.2
 

Referenser
 1. Riktlinjer för glaukomsjukvården 2010. Sveriges ögonläkarförening.
 2. Riktlinjer för behandling av öppenvinkelglaukom. Janusinfo.se
Betygsätt sidan
SE1905684095 (Maj 2019)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request